Zmiany w alternatywnym systemie obrotu będą dotyczyć wprowadzenia akcji lub obligacji do ASO. Debiuty na NewConnect będą wiązały się z dodatkowymi wymogami. Zmiany obejmą także zbiór dobrych praktyk spółek notowanych na wspomnianym rynku.

 

Debiuty po nowemu

Zarząd GPW wprowadził zmiany w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu[1].

Najistotniejsze zmiany dotyczące emitentów ubiegających się o wejście na rynek to:

  • Zwiększenie minimalnej wysokości kapitału własnego emitenta:

Minimalna wysokość kapitału własnego emitentów ubiegających się o wejście na NewConnect zostanie podniesiona czterokrotnie – tj. z kwoty 500 000 zł do 2 000 000 zł. Utrudni to wejście na rynek, ale spowoduje również podniesienie wiarygodności emitentów w ocenie inwestorów.

  • Zwiększenie minimalnej liczby niepowiązanych akcjonariuszy mniejszościowych:

Minimalna liczba niepowiązanych z emitentem akcjonariuszy mniejszościowych zostanie podniesiona z 10 do 25. Tak jak było do tej pory, zasada będzie dotyczyła akcjonariuszy posiadających łącznie co najmniej 15% akcji objętych wnioskiem o wprowadzenie na NewConnect, z których każdy będzie posiadał nie więcej jak 5% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu emitenta.

  • Wprowadzenie dokumentu dotyczącego kursu odniesienia:

Emitenci ubiegający się o debiut na NewConnect, będą zobowiązani dodawać do dokumentu informacyjnego załącznik zawierający propozycję wysokości kursu odniesienia w pierwszym dniu obrotu wraz z uzasadnieniem.

Upublicznianie nowych informacji może przyczynić się do podejmowania lepszych decyzji przez inwestorów.

  • Ograniczenie dotyczące akcji założycielskich:

Akcje posiadane przez założycieli emitenta nie będą mogły zostać wprowadzone na NewConnect przed upływem 12 miesięcy od dnia jego debiutu.

Nowa regulacja może zatrzymać założycieli u emitenta przez dłuższy czas, co może być korzystne dla jego sytuacji.

Dodatkowo GPW, podejmując decyzję o wprowadzeniu instrumentów finansowych do obrotu na NewConnect, będzie oceniała również sytuację finansową grupy kapitałowej emitenta.

Zmiany regulaminu wejdą w życie 1 czerwca 2024 r. Nowe regulacje wprowadzają dodatkowe wymogi związane z wejściem do ASO, ale mogą przyczynić się do poprawy jakości tego rynku. W swoim komunikacie GPW zwraca uwagę, że są one odpowiedzią na aktualne potrzeby uczestników rynku[2].

 

Nowe Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect

Zarząd GPW przyjął nowy zbiór zasad ładu korporacyjnego dla spółek notowanych w ASO na rynku NewConnect[3].

Zmiany obejmą m.in. zakres informacji publikowanych i aktualizowanych przez emitentów na stronach internetowych. Na uwagę zasługuje np. uwzględnienie tematyki ESG, która coraz częściej stanowi istotny element strategii biznesowej spółek.

Nowe Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect obowiązują już od 1 stycznia 2024 r., ale termin na opublikowanie przez spółki raportu bieżącego informującego o stanie ich stosowania upływa 15 kwietnia 2024 r.

Kierunek zmian wskazuje, że GPW dąży do podniesienia zainteresowania inwestorów alternatywnym systemem obrotu. Mają się do tego przyczynić zwiększenie bezpieczeństwa obrotu i transparentności informacji podawanych przez emitentów.

 

[1] Uchwała nr 1249/2023 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 listopada 2023 r. w sprawie zmiany Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

[2] Komunikat GPW z dnia 22 listopada 2023 r.

https://www.gpw.pl/aktualnosc?cmn_id=114648&title=Gie%C5%82da+wprowadza+zmiany+w+Regulaminie+ASO

[3] Uchwała nr 1404/2023 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 2024” oraz zmiany załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Cyryl Szudra

Manager
Adwokat | OW Legal

cyryl.szudra@olesinski.com

Katarzyna Chmielewska

Associate
Radca prawny | OW Legal

katarzyna.chmielewska@olesinski.com