Ważne dla pracodawców zmiany w przepisach związanych z COVID-19 – projekt

Do Sejmu wpłynął w tym tygodniu projekt ustawy zawierający pakiet nowych regulacji związanych z COVID-19.

Przepisy skoncentrowane są przede wszystkim na kwestiach funkcjonowania służby zdrowia, jednak pracodawcy nie powinni tracić czujności – nowe regulacje zawierają także kilka zmian dotyczących działów HR.

 

1. Czas przebywania na izolacji traktowany jak okres niezdolności do pracy z powodu choroby

Planowane zmiany w przepisach przewidują rozszerzenie katalogu okoliczności uprawniających do wypłaty zasiłku chorobowego – w przypadku uchwalenia przepisów w proponowanym brzmieniu, świadczenie przysługiwałoby także za okres przebywania w izolacji, a nie tak jak dotychczas, wyłącznie za okres odbywania kwarantanny. Zgodnie z założeniami izolacja byłaby traktowana na równi z niezdolnością do pracy z powodu choroby.

 

2. Świadczenie pracy w okresie kwarantanny

Projekt ustawy przewiduje także możliwość świadczenia pracy w formie zdalnej przez pracownika lub inną zatrudnioną osobę poddaną obowiązkowej kwarantannie. Taka możliwość ma istnieć w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

W takim przypadku wymogiem świadczenia przez pracownika przewidzianej w umowie o pracę pracy  formie zdalnej jest zgoda pracodawcy albo zatrudniającego.

Jednocześnie wykonywana przez pracownika praca nie może różnić się od tej przewidzianej w umowie o pracę. Pracownikowi przysługuje oczywiście z tego tytułu umówione wynagrodzenie, przy czym w konsekwencji z oczywistych przyczyn, pracownik nie otrzymuje w tej sytuacji dodatkowo wynagrodzenia chorobowego ani zasiłku chorobowego.

 

3. Przestrzeganie przepisów (nakazów / ograniczeń) jako warunek otrzymania pomocy publicznej, w tym wsparcia przewidzianego w tarczach antykryzysowych

Niezależnie projekt ustawy zakłada powiązanie przestrzegania wymogów sanitarnych z możliwością otrzymania przez przedsiębiorę szeroko rozumianej pomocy publicznej. Naruszenie przez przedsiębiorcę w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej ograniczeń, nakazów i zakazów (wynikających z określonych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi) będzie bowiem stanowić podstawę odmowy udzielenia pomocy publicznej, w szczególności wsparcia finansowego udzielanego na podstawie tzw. Tarczy antykryzysowej. (art. 2a ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych).

 

Nowe regulacje są aktualnie przedmiotem obrad Sejmu. Na bieżąco śledzimy stan prac nad projektem ustawy, o ich uchwaleniu będziemy informować w kolejnych Newsletterach.

Ludmiła Łuczak

Senior Manager
Radca prawny | OW Legal

ludmila.luczak@olesinski.com