W podatku od nieruchomości znów gorąco – będzie nowa definicja budowli

Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok o przełomowym znaczeniu dla całego systemu podatku od nieruchomości. 4 lipca orzekł, że art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych jest niezgodny z Konstytucją RP.

 

Podatek od nieruchomości a definicja budowli

Sprawa dotyczyła definicji legalnej budowli na potrzeby podatku od nieruchomości. Spółka, która złożyła skargę konstytucyjną, kwestionowała uznanie jej silosów za budowle. Obiekty te spełniały również definicję budynku.

Efektem rozstrzygnięcia organu podatkowego był mniej korzystny dla podatników sposób wyliczania podatku od nieruchomości.

 

Skąd wziął się problem?

Zgodnie z art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, budowla to:

  • obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury,
  • urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, związane z obiektem budowlanym i umożliwiające użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Brak precyzji w przepisach i ich niejasność spowodowała dość dużą swobodę interpretacyjną i orzeczniczą. Na gruncie orzecznictwa sądów administracyjnych ukształtował się pogląd, że silos, który posiada wszystkie ustawowe cechy budynku, podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości jako budynek tylko wtedy, gdy nie wykracza dodatkowo poza określone ustawowo elementy budynku.

Takie podejście zakwestionowała spółka, która w skardze konstytucyjnej wskazywała, że przepisy powinny być na tyle precyzyjne, aby podatnik mógł określić przedmiot i podstawę opodatkowania.

 

Stanowisko Trybunału

Trybunał podkreślił w wyroku, że definicja budowli jest zbyt ogólna i nie odwołuje się do przepisów konkretnej ustawy. Konsekwencją unormowania definicji może być odwoływanie się zarówno do ustawy Prawo budowlane, jak i do innych ustaw i aktów pozaustawowych, a nawet do przesłanek pozaustawowych, powstałych wskutek praktyki orzeczniczej.

Trybunał orzekł, że tak istotna kwestia, jaką jest definicja przedmiotu opodatkowania, nie może być zdefiniowana ogólnie i wynikać z ustaw niepodatkowych.

 

Co dalej z definicją budowli?

W konsekwencji wyroku aktualna definicja budowli przestanie obowiązywać po upływie 18 miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw. Należy także spodziewać się unormowania nowej definicji budowli wprost w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Prawdopodobnie zostanie zwężony również jej zakres – w porównaniu do ustawy Prawo budowlane i innych aktów prawa, na podstawie których definiowano to pojęcie do tej pory.

Pisemne uzasadnienie wyroku nie zostało jeszcze opublikowane.

Z zainteresowaniem śledzimy najnowsze stanowisko organów podatkowych i sądów w zakresie podatku od nieruchomości. O kolejnych zmianach będziemy informować na bieżąco.

Martyna Górecka

Senior Consultant
Radca prawny | OW Tax

martyna.gorecka@olesinski.com