Uwzględnianie zmian klimatu w planowanych inwestycjach – projekt nowelizacji

Wraz ze zmianami klimatu zmienia się także prawny klimat inwestycji. W czerwcu zakończył się etap zgłaszania uwag do projektu nowelizacji Prawa ochrony środowiska i innych ustaw (w tym ustawy OOŚ)[1]. Jeżeli planowane przepisy zostaną uchwalone, wywrą ogromny wpływ na inwestycje w publicznym i prywatnym sektorze.

Projekt ustawy wprowadza przede wszystkim dwie ważne zmiany. Dotyczą one przeprowadzania ocen oddziaływania przedsięwzięć na środowisko oraz polityki klimatycznej miast, w tym obowiązku sporządzania miejskich planów adaptacji.

 

Analiza klimatyczna w planowaniu inwestycji

Pierwsza ze wskazanych zmian dotyczy ustawy OOŚ[2] i wynika z konieczności lepszego dostosowania przepisów krajowych do wymogów wynikających z prawa unijnego[3] – w zakresie oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko. A ta jest obowiązkowo przeprowadzana w zakresie inwestycji szczególnie silnie oddziałujących na środowisko. Chodzi tu np. o farmy wiatrowe na Bałtyku lub instalacje do wyrobu substancji z zastosowaniem procesów chemicznych, służące do wytwarzania różnego rodzaju produktów chemicznych. Ocena jest przeprowadzana także w zakresie mniej oddziałujących inwestycji – jeśli organ stwierdzi taką konieczność.

Zgodnie z projektowanymi przepisami, w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko trzeba będzie przeprowadzić dwukierunkową analizę:

  • wpływu danej inwestycji na klimat (bezpośredniego i pośredniego),
  • podatności tej inwestycji na zmiany klimatu.

W rezultacie uwzględniana w raporcie OOŚ ocena ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych będzie musiała obejmować także ryzyko wynikające z podatności na zmiany klimatu oraz uwzględniać narażenie oraz odporność danego przedsięwzięcia na zmiany klimatu.

 

Zmiany klimatu a inwestycje w miastach

Projektowana nowelizacja wprowadza także nowe obowiązki dla organów publicznych. Wpłyną one na procesy inwestycyjne w miastach. Chodzi przede wszystkim o obowiązek uchwalania przez rady miast tzw. miejskich planów adaptacyjnych. Mowa o dokumentach o charakterze strategiczno-wdrożeniowym, które swoim zakresem obejmują obszary danych miast i mają zmniejszyć ich podatność na zmiany klimatu. Mają wręcz poprawić ich zdolność do przystosowania do tych zmian.

Każdy plan ma zawierać m.in. harmonogram rzeczowo-finansowy działań adaptacyjnych oraz wnioski i rekomendacje. Te ostatnie będą musiały być uwzględniane przy sporządzaniu i aktualizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W konsekwencji treść miejskiego planu adaptacyjnego będzie pośrednio wpływać na inwestycje w tym mieście, w którym będzie uchwalona.

Wdrażanie miejskich planów adaptacji ma być stale monitorowane przez burmistrzów (prezydentów miast), a same plany mają podlegać aktualizacji nie rzadziej niż co 6 lat.

 

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania związane z nowelizacją Prawa ochrony środowiska i innych ustaw, zachęcamy do kontaktu z naszym zespołem.

 

 

[1] https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12385550/katalog/13060464#13060464.

[2] https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20081991227/U/D20081227Lj.pdf

[3] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2011/52/UE w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz.Urz. UE L 26 z 28.01.2012, s. 1 z późn. zm.).