Sejm uchwalił projekt ustawy o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym. Zmiany te wprowadzają unijną dyrektywę wchodzącą w skład tzw. Pakietu Mobilności I. Nowe przepisy mają pozytywnie wpłynąć na poprawę warunków pracy kierowców i usprawnić prowadzenie działalności przedsiębiorstw transportowych.  

Co się zmieni i jakie działania powinni podjąć pracodawcy zatrudniający kierowców?  

 

Jednolity standard ochrony  

Projekt przewiduje, że przewoźnik drogowy delegujący kierowcę na terytorium RP zapewnia mu warunki zatrudnienia zgodne z zasadami określonymi w Ustawie o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług. Zakres ochrony zależy od okresu oddelegowania i ulega rozszerzeniu po upływie 18 miesięcy. Analogiczne zasady dotyczą kierowców delegowanych z państw trzecich, z wyjątkiem przepisów o minimalnym wynagrodzeniu.  

 

Nowe obowiązki przewoźników  

Przewoźnik drogowy z innego państwa UE delegujący kierowcę na terytorium Polski będzie musiał zgłosić delegowanie najpóźniej w momencie jego rozpoczęcia. Może to zrobić w interfejsie publicznym połączonym z systemem wymiany informacji na rynku wewnętrznym tzw. System IMI 

Obowiązkiem przewoźnika będzie zapewnienie, żeby kierowca dysponował papierową lub elektroniczną kopią zgłoszenia. Zgłoszenie powinno być na bieżąco aktualizowane przez przewoźnika.  

Przewoźnicy z krajów spoza UE będą zobowiązani:  

  • złożyć Państwowej Inspekcji Pracy zgłoszenie delegowania kierowcy przy użyciu formularza udostępnianego na stronie internetowej,  
  • każdorazowo przed rozpoczęciem przewozu wystawiać potwierdzenie rozpoczęcia przewozu oraz zapewnić, aby kierowca dysponował jego papierową wersją.  

 

Zakres planowanych kontroli  

Nowe przepisy przewidują kontrolę drogową działań podejmowanych przez przewoźników i kierowców. Inspekcja Transportu Drogowego będzie sprawdzać m.in.:  

  • dokonanie i aktualizację danych zawartych w zgłoszeniu o delegowaniu,  
  • posiadanie przez kierowcę wskazanych dokumentów związanych z oddelegowaniem, w tym kopii zgłoszenia o delegowaniu. 

Oprócz kontroli drogowej Państwowa Inspekcja Pracy będzie kontrolowała prawidłowość delegowania i warunki zatrudnienia kierowców delegowanych na terytorium RP. 

 

Zmiany w zakresie wynagrodzeń 

Uchwalony projekt zakłada, że w drodze odstępstwa od regulacji Kodeksu pracy, wynagrodzenie kierowcy może być wypłacane w dwóch ratach, w stałym i ustalonym terminie.  

Dodatkowo ustawa określa nowe zasady ustalania przychodu stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne kierowców zatrudnionych w Polsce i wykonujących zadania służbowe w ramach międzynarodowych przewozów drogowych, których miesięczny przychód jest wyższy niż przeciętne wynagrodzenie.    

 

Status planowanych zmian  

Ustawa została przekazana Prezydentowi RP i Marszałkowi Senatu, gdzie będzie dalej procedowana. Planowane zmiany wejdą w życie 14 dni od ogłoszenia ustawy.  

Nasi eksperci z zakresu Global Mobility na bieżąco monitorują status prac nad ustawą i chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania.