Od 1 lipca rozszerzone zostaną uprawnienia urzędów skarbowych do żądania od banków pewnych szczególnych informacji na temat ich klientów. To dzięki kilku zmianom w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej, które wynikają z Polskiego Ładu.

 

Jak jest obecnie?

Aktualnie banki i inne instytucje finansowe na żądanie Szefa KAS lub naczelnika urzędu celno-skarbowego są obowiązane do przekazywania pewnych kategorii informacji objętych tajemnicą bankową.

Żądanie może zostać wydane w związku z prowadzonym postępowaniem przygotowawczym lub czynnościami wyjaśniającymi w sprawie o przestępstwa lub wykroczenia, także skarbowe. Informacje przekazywane przez banki mogą dotyczyć podejrzanego (lub osoby prawnej czy jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej) w zakresie między innymi:

  • posiadanych rachunków bankowych, ich liczby, obrotów i stanów z podaniem wpływów, obciążeń i ich tytułów (oraz odpowiednio ich nadawców i odbiorców),
  • zawartych umów kredytowych z podaniem wysokości zobowiązań,
  • nabytych za pośrednictwem banków akcji Skarbu Państwa lub obligacji emitowanych przez Skarb Państwa, a także obrotu tymi papierami wartościowymi,
  • obrotu wydawanymi przez banki certyfikatami depozytowymi lub innymi papierami wartościowymi.

 

Co się zmieni od 1 lipca?

Przede wszystkim uprawnienie do żądania informacji od banków zyskają naczelnicy urzędów skarbowych. Dotychczas takie żądanie mógł wydawać tylko Szef KAS i naczelnicy urzędów celno-skarbowych.

Ponadto żądanie informacji nie będzie już dotyczyło jedynie podejrzanego, a każdej osoby fizycznej, której działalność jest przedmiotem postępowania przygotowawczego lub czynności wyjaśniających. Jest to zatem dużo szerszy krąg podmiotów, o które organy podatkowe mogą zapytać.

Co więcej, nowelizacja rozszerza zakres informacji udzielanych przez banki o dane pełnomocników do rachunku bankowego wskazanego w żądaniu.

 

Co dalej?

Treść nowelizacji od początku wzbudza kontrowersje nie tylko wśród użytkowników usług bankowych, ale również wśród specjalistów z zakresu prawa bankowego. Wątpliwości budzi przede wszystkim kwestia tak szerokiej rozbudowy uprawnień, jak również wpływ tej zmiany na tajemnicę bankową.

Jak wynika z zapowiedzi Ministerstwa Finansów, omawiane przepisy zostaną jeszcze zweryfikowane, a w razie potrzeby – zmodyfikowane. Jednocześnie organy podatkowe zapewniają, że nowe uprawnienia będą wykorzystywane tylko w uzasadnionych przypadkach.

***

Jeśli są Państwo zainteresowani szczegółami wchodzącej w życie zmiany, zapraszamy do kontaktu. Nasi eksperci chętnie odpowiedzą na Państwa pytania.

 

Wojciech Niedźwiedzki
Manager | Doradca podatkowy
wojciech.niedzwiedzki@olesinski.com

Martyna Górecka
Consultant | Dział podatkowy
martyna.gorecka@olesinski.com

Martyna Górecka

Senior Consultant
Radca prawny | OW Tax

martyna.gorecka@olesinski.com