Ulga OZE na 2024 r. tylko do końca listopada

To ostatni moment, by uzyskać ulgę OZE na 2024 r., która pozwala uprawnionemu odbiorcy na obniżenie części kosztów zakupu energii elektrycznej. Komu przysługuje i jak z niej skorzystać?

 

Ulga OZE – czym jest?

W koszcie zakupu energii elektrycznej zawarta jest nie tylko cena nabycia samej energii, ale także wiele innych składowych. Należą do nich m.in. koszty pozyskiwania i umarzania świadectw pochodzenia energii, opłata OZE czy opłata kogeneracyjna. Ulga OZE częściowo zwalnia dostawcę energii z obowiązku uwzględniania tych kosztów w cenie energii, co prowadzi do obniżenia ceny końcowej.

 

Ulga OZE – dla kogo?

Ulga OZE przysługuje odbiorcom końcowym, którzy spełniają warunki do bycia tzw. odbiorcą przemysłowym, czyli:

  • ich wartość współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej wynosi nie mniej niż 3%[1]; oraz
  • ich przeważającą działalnością gospodarczą jest działalność określona w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) i oznaczona następującymi kodami: 0510; 0729; 0811; 0891; 0893; 0899; 1032; 1039; 1041; 1062; 1104; 1106; 1310; 1320; 1394; 1395; 1411; 1610; 1621; 1711; 1712; 1722; 1920; 2012; 2013; 2014; 2015; 2016; 2017; 2060; 2110; 2221; 2222; 2311; 2312; 2313; 2314; 2319; 2320; 2331; 2342; 2343; 2349; 2399; 2410; 2420; 2431; 2432; 2434; 2441; 2442; 2443; 2444; 2445; 2446; 2720; 3299; 2011; 2332; 2351; 2352; 2451; 2452; 2453; 2454; 2611; 2680; 3832.

Co ważne, im wyższy współczynnik, tym wyższa wartość przysługującej ulgi.

 

Ulga OZE – jak skorzystać?

Aby uzyskać ulgę OZE na 2024 r., uprawniony odbiorca przemysłowy musi do 30 listopada 2023 r. złożyć do  Urzędu Regulacji Energetyki oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków przyznania ulgi, wraz z opinią biegłego rewidenta, potwierdzającą prawidłowość wyliczenia wartości współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej.

Po weryfikacji dokumentów, Prezes URE uwzględni odbiorcę w wykazie odbiorców przemysłowych uprawnionych do uzyskania ulgi OZE, z której odbiorca będzie korzystał w 2024 r.

Po roku realizacji obowiązku (po 2024 r.), odbiorca przemysłowy będzie musiał ją rozliczyć, czyli złożyć stosowne oświadczenie rozliczeniowe do URE w 2025 r.

 

Wspieramy przedsiębiorców w całym procesie ubiegania się o ulgę OZE – weryfikujemy spełnianie kryteriów, pomagamy w sporządzaniu wniosku oraz przy finalnym rozliczeniu ulgi. W razie zainteresowania powyższym rozwiązaniem, zachęcamy do kontaktu!

 

[1] Przez współczynnik intensywności zużycia energii rozumie się stosunek kosztó energii elektrycznej zużytej na własne potrzeby do wartości dodanej brutto, obliczany jako średnia arytmetyczna z trzech ostatnich lat poprzedzających rok realizacji obowiązku (tj. rok, na który odbiorca ubiega się o ulgę).

Jacek Karp

Counsel
Radca prawny | OW Legal

jacek.karp@olesinski.com