...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

Termin zgłoszenia zmiany do CRBR zostanie wydłużony

Do Sejmu skierowano projekt nowelizacji, który ma uprościć załatwianie wielu spraw administracyjnych[1]. Jedną z istotniejszych planowanych zmian jest wydłużenie terminu zgłoszenia danych do CRBR.

Obecnie spółki, trusty, spółdzielnie, stowarzyszenia rejestrowe i fundacje mają obowiązek zgłoszenia w ciągu 7 dni danych identyfikacyjnych podmiotu oraz beneficjenta rzeczywistego (tj. osób sprawujących pośrednią lub bezpośrednią kontrolę nad podmiotem dzięki posiadanym uprawnieniom) do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) w dwóch przypadkach:

  • rejestracji podmiotu, gdy dane te pojawiają się po raz pierwszy,
  • zmiany w obrębie danych identyfikacyjnych dla podmiotu lub beneficjenta rzeczywistego – może mieć to miejsce np. w przypadku zmiany formy prawnej czy pojawienia się nowego beneficjenta rzeczywistego.

 

Nowy termin na zgłoszenie zmiany do CRBR

Jedną ze zmian proponowanych przez projekt ustawy jest wydłużenie dopuszczalnego czasu na dokonanie zgłoszenia do CRBR z 7 dni roboczych do 14 dni roboczych. Termin ten jest liczony różnie.  W przypadku:

  • rejestracji podmiotu – od dnia wpisu do rejestru,
  • trustu – od dnia utworzenia trustu, przeniesienia siedziby/miejsca zamieszkania przez powiernika trustu (lub osobę o równoważnym stanowisku) na terytorium Polski albo też nawiązania stosunków gospodarczych lub nabycia nieruchomości dla trustu przez taką osobę na terytorium Polski,
  • zmiany, która jest skuteczna już od momentu jej podjęcia (wpis jedynie ją stwierdza, np. przystąpienie wspólnika do spółki) – od dnia podjęcia zmiany,
  • zmiany skutecznej od momentu jej wpisu w KRS – od dnia tego wpisu.

Co ważne, termin nie biegnie w soboty i dni ustawowo wolne od pracy – oznacza to, że podmiot będzie miał na zgłoszenie aż 14 dni roboczych, czyli prawie trzy tygodnie kalendarzowe.

Taka zmiana da przedsiębiorcom i innym podmiotom więcej czasu na zajęcie się wymaganym zgłoszeniem i zmniejszy ryzyko przeoczenia terminu w przypadku natłoku obowiązków u osób odpowiedzialnych za działania danego podmiotu, np. gdy trwają szeroko zakrojone zmiany organizacyjne podczas przekształcenia. Zmiana będzie korzystna także dla spółek w dużych grupach kapitałowych, gdzie uzyskanie informacji o beneficjencie (umiejscowionym zwykle na samej górze rozbudowanej struktury) jest czasochłonne.

Planowo ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia, ale rząd dopiero w ostatnich dniach przekazał projekt do prac parlamentu – zatem na zmiany przyjdzie jeszcze trochę poczekać.

 

Będziemy przyglądać się dalej omawianym zmianom i informować Państwa na bieżąco. Służymy pomocą przy opracowywaniu i dokonywaniu zgłoszeń do CRBR.

 

Magdalena Kordas
Senior Associate | Radca prawny
magdalena.kordas@olesinski.com

Jakub Trzciński
Junior Associate | Dział prawny
jakub.trzcinski@olesinski.com

 

[1] Ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców.

Magdalena Kordas

Manager
Radca prawny | OW Legal

magdalena.kordas@olesinski.com