Stawki diety za delegacje i podróże służbowe znów wzrosły

W połowie 2022 roku miała miejsce pierwsza od 9 lat podwyżka wysokości świadczeń z tytułu krajowych podróży służbowych. Wychodząc naprzeciw wzrostom cen spowodowanym wysoką inflacją, prawodawca ponownie zaktualizował stawki, tym razem również diet z tytułu podróży zagranicznych. Zmienione rozporządzenie weszło w życie 29 listopada 2022 r.[1].

 

Wyższe kwoty diet zagranicznych

Rozporządzenie określa wysokość diet z tytułu podróży zagranicznych oraz maksymalnych kosztów noclegu w zależności od docelowego państwa podróży. Kwoty obu tych świadczeń uległy zmianie dla takich państw jak m.in. Belgia, Estonia, Francja, Litwa, Norwegia, Słowacja, Szwecja Brytania. Z kolei wzrost wyłącznie limitu na nocleg – bez zmiany diet – przewidziano dla Niemiec, Hiszpanii, Holandii czy Szwajcarii.

 

Kolejna podwyżka diet krajowych

Nowe przepisy przewidują także wyższą dietę z tytułu podróży krajowych. Dotychczasowa kwota w przypadku podróży na terenie kraju wynosiła 38 zł. Od 1 stycznia 2023 r. wyniesie ona 45 zł za dobę podróży. Będzie to więc jednocześnie minimalna kwota diety z tytułu podróży służbowej (krajowej i zagranicznej), jaką należy stosować u wszystkich pracodawców (również tych spoza sfery budżetowej).

 

Inne świadczenia z tytułu podróży służbowych

Warunki wypłaty świadczeń na pokrycie kosztów podróży u pracodawców spoza sfery budżetowej można określić w układzie zbiorowym pracy, regulaminie wynagradzania lub umowie o pracę. Ustalona w ten sposób kwota diety za dobę podróży służbowej (w kraju oraz za granicą) nie może jednak być niższa niż dieta krajowa określona w rozporządzeniu. Jeżeli natomiast treść aktów wewnątrzzakładowych lub umów o pracę nie zawiera żadnych postanowień w tym zakresie, pracodawca powinien wypłacać pracownikom wszystkie należności z tytułu podróży krajowych oraz zagranicznych zgodnie z rozporządzeniem.

W przypadku pracodawców, którzy nie uregulowali zasad wypłaty należności z tytułu podróży służbowych w aktach wewnątrzzakładowych lub umowach o pracę, nowe stawki diet wpływają więc na wysokość innych świadczeń przysługujących pracownikom. Rozporządzenie określa bowiem kwoty zwrotu kosztów noclegu oraz ryczałtu za dojazdy proporcjonalnie do kwoty diety – dla podróży krajowych i zagranicznych.

Zgodnie z tym od 1 stycznia dla podróży krajowych:

  • limit na nocleg (dwudziestokrotność diety) wyniesie 900 zł,
  • ryczałt za nocleg wypłacany, gdy pracownik nie przedstawi rachunku za nocleg (150% diety) – wyniesie 67,50 zł,
  • ryczałt za dojazd środkami komunikacji (20% diety) – wyniesie 9 zł.

Dla podróży zagranicznych kwoty należnych świadczeń wzrosły już od 29 listopada i zależą one od kraju docelowego podróży. Zasadniczo jednak ryczałt za nocleg wynosi 25% limitu na nocleg, ryczałt za dojazdy z dworca lub lotniska – równowartość dziennej diety, a ryczałt za dojazdy środkami komunikacji miejscowej – 10% diety za każdy dzień podróży.

 

Aktualizacja dokumentów o nową stawkę diet za delegacje i podróże służbowe

Jeśli w aktach wewnątrzzakładowych lub umowach o pracę wysokość świadczeń wskazano kwotowo i przewidziano stawki diet niższe niż wskazane w nowym rozporządzeniu, od 1 stycznia należy dostosować je do nowych przepisów. Dla pracodawców, którzy do tej pory nie regulowali wewnętrznie kwestii należności z tytułu podróży służbowych, nowelizacja może być dobrą okazją do rozważenia takiej możliwości.

Oczywiście w razie potrzeby eksperci OW służą wsparciem w procesie wdrożenia zmian.

 

Milena Zalesińska
Senior Associate | Radca prawny | OW Legal
milena.zalesinska@olesinski.com

Ewa Pabian
Associate | OW Legal
ewa.pabian@olesinski.com

 

[1] Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 25 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. z 2022 r. poz. 2302), https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002302

Milena Zalesińska

Manager
Radca prawny | OW Legal

milena.zalesinska@olesinski.com

Ewa Pabian

Senior Associate
OW Legal

ewa.pabian@olesinski.com