Sprzedaż nieruchomości rolnych Skarbu Państwa wstrzymana na następne 5 lat

Prace legislacyjne nad przedłużeniem obowiązującego zakazu obrotu gruntami rolnymi należącymi do Skarbu Państwa są już niemal na ukończeniu[1]. 17 marca sejm przyjął nowelizację Ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, która zakłada przedłużenie zakazu do 30 kwietnia 2026 roku. Ustawa musi jeszcze przejść przez senat i uzyskać podpis prezydenta, ale nic nie wskazuje, aby projekt miał utknąć na kolejnych etapach procesu legislacyjnego.

 

Uzasadnienie ograniczeń

Utworzenie, organizacja oraz zarządzenie Zasobem[2], uregulowane są w ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości zasobu własności rolnej Skarbu Państwa obowiązuje od 30 kwietnia 2016 roku i jej podstawowym założeniem jest zasadnicze wyłączenie możliwości sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład Zasobu. Ma to między innymi ograniczyć wzrost cen gruntów rolnych oraz przeciwdziałać spekulacjom nieruchomościami i zapewnić wykorzystanie gruntów rolnych zgodnie z interesem społecznym.

 

Kiedy można kupić ziemię rolną Skarbu Państwa?

W obecnym stanie prawnym, a zgodnie z nowelizacją najpewniej przez kolejne 5 lat, co do zasady wstrzymana jest sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład Zasobu. Ustawa przewiduje jednak pewne wyjątki.

Dopuszczalna[3] jest sprzedaż nieruchomości rolnych o powierzchni do 2 ha oraz tych położonych w granicach specjalnych stref ekonomicznych, domów i lokali mieszkalnych, budynków gospodarczych, ogródków przydomowych i garaży wraz z niezbędnymi gruntami.

Ponadto dopuszczalna jest sprzedaż nieruchomości rolnych wchodzących w skład Zasobu, które przeznaczone są na cele inne niż rolne w:

  1. miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
  2. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
  3. ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

 

Ustawodawca dodatkowo wskazuje, że wspomniane „inne cele” to w szczególności m.in. parki technologiczne, parki przemysłowe, centra biznesowo-logistyczne, składy magazynowe, inwestycje transportowe, budownictwo mieszkaniowe i obiekty sportowo-rekreacyjne. Chociaż katalog „innych celów” jest otwarty, brzmienie przepisu sugeruje, że są to cele preferowane przez ustawodawcę.

 

Możliwe wyjątki za zgodą Ministra

Niezależnie od wymienionych wyjątków dopuszcza się także sprzedaż nieruchomości rolnych wchodzących w skład Zasobu na podstawie zgody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wyrażonej na wniosek Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Zgodnie z przepisami ustawy Minister wyrazi zgodę jedynie wówczas, gdy będzie to uzasadnione względami społeczno-gospodarczymi.

Obrót gruntami rolnymi jest ograniczony także w przypadku właścicieli prywatnych. Szukając odpowiedniego terenu pod inwestycje warto jednak pamiętać, że zarówno Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego (grunty rolne prywatne), jak i Ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, przewidują wyjątki i „furtki” dla potencjalnych nabywców nieruchomości rolnych – także tych niebędących rolnikami.

 

Maciej Król
Manager | Radca prawny
maciej.krol@olesinski.com

Szymon Gancewski
Associate | Dział prawny
szymon.gancewski@olesinski.com

 


[1] https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=BCB3313616EF5ACBC125869500520B74

[2] https://sip.legalis.pl/document-full.seam?documentId=mfrxilrtguydqmjvgu3c45tfoixdcobwgeyq

[3] https://sip.legalis.pl/document-full.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrqga2toltwmvzc4mjxgy3dc

Maciej Król

Senior Manager
Radca prawny | OW Legal

maciej.krol@olesinski.com

Szymon Gancewski

Senior Associate
Adwokat | OW Legal

szymon.gancewski@olesinski.com