...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

Sprzedaż długu dużego przedsiębiorcy będzie możliwa pomimo umownego zakazu cesji?

Nowelizacja ustawy antyzatorowej wprowadza kontrowersyjną i istotną zmianę w zakresie cesji wierzytelności przez kontrahentów dużych przedsiębiorców. 

 

Transakcje między dużym a mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą 

Według nowych przepisów, jeżeli duży przedsiębiorca w transakcji z mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą nie ureguluje świadczenia pieniężnego w terminie ustalonym w umowie, będzie mogło dojść do cesji wierzytelności, a ewentualny umowny zakaz stanie się bezskuteczny.  

Co więcej, mikro, mały lub średni przedsiębiorca będzie mógł zbyć wierzytelności od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego, jeśli termin uregulowania świadczenia nie będzie wskazany w umowie. 

Regulacja będzie miała zastosowanie dopiero do kontraktów zawartych po jej wejściu w życie – czyli od 24 stycznia 2023 r. 

 

Zmiany w praktyce 

Przepis ten z pewnością jest bardzo korzystny dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców – pozwoli im na zachowanie płynności finansowej.  

Z drugiej strony, takie uregulowanie, de facto pozbawia dużych przedsiębiorców możliwości umownego zakazania cesji wierzytelności w relacjach z mniejszymi kontrahentami.  

O ile w praktyce kontraktowej mniejsi przedsiębiorcy mają często ograniczone możliwości dochodzenia należnych im kwot (oczywiście zawsze pozostaje długa i czasochłonna droga sądowa), o tyle sprzedaż wierzytelności do podmiotu trzeciego zajmującego się zawodowym ściąganiem takich należności wydaje się interesującą alternatywą.  

Tym ważniejsze z punktu widzenia dużych przedsiębiorców jest odpowiednie monitorowanie stanu aktualnych zatorów przepływów.  

 

Więcej informacji o konsekwencjach nowelizacji antyzatorowej już wkrótce pojawi się na naszym blogu, w cyklu Płynnie o zatorach płatniczych– zachęcamy do śledzenia. 

Sebastian Kleszyk

Manager
Radca prawny | OW Legal

sebastian.kleszyk@olesinski.com