...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

Sporo zmian w obrocie smarami

Czeka nas rewolucja związana z obrotem olejami i preparatami smarowymi. Rząd ogłosił założenia nowelizacji ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami, które dotyczą wyżej wymienionych.

Nowelizacja ma dotyczyć tych przedsiębiorców, którzy już teraz podlegają obowiązkowi wpisu do rejestru BDO w związku z wprowadzaniem na teren kraju ww. produktów.

Celem nowelizacji jest jeszcze dokładniejsze śledzenie cyklu życia tych produktów m.in. poprzez obowiązkową opłatę depozytową w przypadku, gdy odpady powstające z olejów i preparatów smarowych nie zostaną zwrócone do odpowiedniego punktu.

 

Nowe obowiązki po reformie

Sprzedawca olejów lub preparatów smarowych będzie zobowiązany m.in. do:

  • nieodpłatnego odbioru olejów odpadowych od użytkowników końcowych (obowiązek ten może wykonywać w imieniu sprzedawcy także inny podmiot, pod warunkiem zawarcia umowy spełniającej warunki określone w ustawie),
  • dokonania zgłoszenia do naczelnika urzędu skarbowego zamiaru prowadzenia sprzedaży olejów smarowych i preparatów smarowych, co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem tej działalności,
  • pobrania od użytkowników końcowych opłaty depozytowej, jeżeli przy sprzedaży olejów smarowych i preparatów smarowych, użytkownik końcowy nie przekaże nieodpłatnie wymaganej ilości olejów odpadowych; wysokość opłaty depozytowej ma zostać określona w rozporządzeniu, jednak nie może przekroczyć 10 zł za 1 litr. Na pobraną opłatę ma być wystawiany kwit depozytowy, który będzie obowiązywał 180 dni, w trakcie których, o ile dojdzie do zwrotu olejów odpadowych, opłata depozytowa będzie podlegać zwrotowi. W przypadku niedokonania zwrotu olejów odpadowych, opłata depozytowa ma być przekazywana na rachunek właściwego urzędu skarbowego,
  • przekazania, samodzielnie lub za pośrednictwem podmiotu zbierającego oleje odpadowe, tych odpadów do przedsiębiorstwa prowadzącego ostateczny proces recyklingu olejów odpadowych na terytorium kraju.

 

Obowiązek uiszczenia opłaty depozytowej ma spoczywać nie tylko na użytkowniku końcowym, który nabywa ww. produkty na terenie kraju, ale również na tym, który przywozi je z UE lub spoza UE, o ile nabył je na potrzeby własne.

Założenia ustawy przewidują również wyjątki od ww. obowiązków, m.in. ilościowe czy jakościowe.

 

W przypadku pytań dotyczących założeń nowelizacji, zachęcamy do kontaktu.

Olga Płoucha

Manager
Adwokat | OW Legal

olga.ploucha@olesinski.com