Ruszyły kontrole Tarczy Finansowej

W ostatnich miesiącach rozpoczęły się kontrole przedsiębiorców, którzy skorzystali z pomocy finansowej uzyskanej w ramach rządowej Tarczy Finansowej, w tym subwencji Polskiego Funduszu Rozwoju oraz dotacji na kapitał obrotowy dla średnich przedsiębiorców Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Co jest przedmiotem takich kontroli oraz na co obecnie powinni zwrócić uwagę przedsiębiorcy korzystający z pomocy?

 

Sprawdź dane dotyczące zatrudnienia

Jednym z podstawowych parametrów kontrolowanych zarówno przez PFR, jak i PARP – jest poziom zatrudnienia. Dane zadeklarowane przez przedsiębiorcę we wniosku o udzielenie dofinansowania są porównywane przez podmiot wypłacający subwencje z oficjalnymi danym udostępnionymi przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Co ważne – nie wszystkie osoby zatrudnione w firmie mogą być uważane za pracowników na potrzeby przyznanego dofinansowania.

Kto zatem jest pracownikiem? Są to osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, zgłoszone do ubezpieczeń społecznych z kodami ubezpieczenia: 0110, 0111, 0125, 0126, 0120 oraz osoby współpracujące z pracodawcą (np. na podstawie umowy zlecenia), zgłoszone do ubezpieczeń społecznych z kodami: 0411, 0417, 0426, 0428, 020 0, 2241, 2242, 0511, 0545. Wśród liczby zatrudnionych należy uwzględnić osoby przebywające na urlopie macierzyńskim, ojcowskim, rodzicielskim i wychowawczym (kody: 1240, 1211)[1]. W przypadku osób zatrudnionych na umowę o pracę sprawę dodatkowo komplikuje obowiązek odpowiedniego przeliczenia liczby pracowników na pełne etaty.

Przedsiębiorcy, którzy mają wątpliwości co do prawidłowości zadeklarowanych danych, wykorzystując dedykowany formularz mogą zwrócić się do ZUS o wydanie stosownej informacji nt. zatrudnienia. Działanie takie pozwoli zawczasu ujawnić ewentualne błędy i podjąć stosowane działania zaradcze.

 

Dostarcz brakujące dokumenty i rozlicz poprawnie otrzymane środki

Do końca roku przedsiębiorcy zobowiązani są dostarczyć określone dokumenty, potwierdzające ich umocowanie do zawarcia umowy o wypłatę subwencji finansowej. PFR wymaga przedłożenia takich dokumentów, jak odpis z KRS, pełnomocnictwo i oświadczenia o potwierdzeniu warunków umowy o wypłatę subwencji. Sposób ich przekazania określony jest przez bank, w którym przedsiębiorca uzyskał dofinansowania – najczęściej złożenie dokumentów odbywa się przez bankowość elektroniczną.

Niewykonanie ww. obowiązku do końca 2020 r., ma skutkować koniecznością zwrotu całości otrzymanej subwencji PFR.

Beneficjenci pomocy są również zobowiązani do rozliczenia otrzymanych środków w krótkich terminach. Środki otrzymane w ramach dotacji na kapitał obrotowy PARP należy rozliczyć w ciągu 90 dni od upływu okresu kwalifikowalności określonego w umowie z PARP. Okres na rozliczenie subwencji PFR jest natomiast znacznie krótszy i wynosi 10 dni od zakończenia okresu finansowania. Niedopełnienie tych obowiązków również może wiązać się z obowiązkiem zwrotu całości otrzymanych środków.

 

Mały, średni, a może duży przedsiębiorca? Sprawdź status MŚP

Jednym z kluczowych kryteriów, od którego uzależniona jest wysokość przyznawanej pomocy (PFR) lub sama możliwość jej udzielenia (PARP), jest konieczność potwierdzenia przez przedsiębiorcę statusu MŚP na chwilę składania wniosku.

Weryfikacja statusu przedsiębiorcy następuje na podstawie przepisów unijnych[2], zgodnie z którymi:

  • średnimi przedsiębiorcami są przedsiębiorcy zatrudniający mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR;
  • małymi przedsiębiorcami są przedsiębiorcy zatrudniający mniej niż 50 pracowników i których roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR;
  • mikroprzedsiębiorcami są przedsiębiorcy, którzy zatrudniają mniej niż 10 pracowników i których roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

 

Co istotne – badając powyższe dane, konieczne jest uzyskanie danych finansowych oraz kadrowych wszystkich podmiotów powiązanych lub stowarzyszonych (tzw. przedsiębiorstw partnerskich) z podmiotem wnioskującym o dofinasowanie. Istotne z punktu otrzymanej subwencji / dotacji jest również prawidłowe określenie sposobu powiązań między tymi przedsiębiorstwami. Informacje te będą bowiem weryfikowane przez PFR, PARP lub podmiot specjalistyczny działający w imieniu tych instytucji i mogą mieć wpływ na wynik kontroli.

 

**

W razie pytań lub potrzeby wsparcia przy weryfikacji powyższych kwestii, trwającej kontroli bądź rozliczeniu otrzymanego dofinasowania – jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Marcel Mańka
Senior Associate | Adwokat
marcel.manka@olesinski.com

 

 

 

[1] https://pfrsa.pl/dam/serwis-korporacyjny-pfr/documents/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-pfr-okreslanie-liczby-pracownikow.pdf

[2] Rozporządzenie Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu

Marcel Mańka

Senior Associate
Adwokat | OW Legal

marcel.manka@olesinski.com