Przesunięcie terminu na złożenie oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych oraz informacji TPR

...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

Na mocy ustawy o CIT podmioty powiązane, zobowiązane do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, składają w terminie do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego:

  • oświadczenie o jej sporządzeniu,
  • oświadczenie o stosowaniu cen rynkowych w transakcjach realizowanych z podmiotami powiązanymi
  • informację TPR (składają ją również podmioty zwolnione z obowiązku dokumentowania transakcji krajowych).

 

Dzięki niedawnej modyfikacji, terminy na złożenie oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych oraz informacji o cenach transferowych, zostały wydłużone:

  • do 30 września 2021 r. – w przypadku, gdy termin ten upływa w okresie od 1 lutego do 30 czerwca 2021 r.;
  • o 3 miesiące – w przypadku, gdy termin ten upływa w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2021 r.

 

Co to oznacza w praktyce?

Podmioty, których rok obrotowy zakończył się z dniem 31 grudnia 2020 r., informację TPR oraz oświadczenie o cenach transferowych powinny złożyć najpóźniej do 31 grudnia 2021 r. Termin ten, podobnie jak w poprzednim roku, został wydłużony w porównaniu do uprzednio obowiązujących przepisów o 3 miesiące.

Przygotowanie dokumentacji dla transakcji przeprowadzonych w 2020 r., w przypadku większości podatników, będzie wymagać uaktualnienia analiz porównawczych  przygotowanych dla roku 2017 (ze względu na upływ 3-letniego terminu ich aktualności).

W związku z pandemią koronawirusa podatnicy powinni również zbadać wpływ COVID-19 na branżę, w której działa podatnik, przebieg transakcji kontrolowanych oraz działalności operacyjnej podatnika (w szczególności wyniki finansowe). Informacje te mogą się wiązać z koniecznością rozbudowania treści dokumentacji lokalnej oraz przeprowadzenia korekt porównywalności w ramach posiadanych aktualnych analiz porównawczych (dla których nie upłynął 3-letni okres aktualności).

Biorąc pod uwagę powyższe wyzwania dotyczące sporządzania dokumentacji cen transferowych za 2020 r., przedłużenie terminu należy ocenić jako działanie pozytywne. Już teraz zachęcamy do kontaktu celem zbadania i spełnienia obowiązków związanych z cenami transferowymi.

 

Piotr Traczyk
Senior Consultant | Dział podatkowy
piotr.traczyk@olesinski.com

Ada Zięba
Consultant | Dział podatkowy
ada.zieba@olesinski.com