Ustawą crowdfundingową[1] polski ustawodawca stworzył warunki do stosowania unijnego rozporządzenia w sprawie finansowania społecznościowego. Większość przepisów ustawy zaczęła obowiązywać 31 lipca 2022 roku, jednak w przypadku części z nich przewidziano dłuższy termin, który upłynie 10 listopada 2023 roku.

 

Nowelizacja KSH – zakaz publicznego oferowania udziałów w spółce z o.o.

Pierwsza z dwóch „opóźnionych” zmian, wprowadzonych ustawą crowdfundingową, to nowelizacja Kodeksu spółek handlowych. Polega ona na zakazie składania nieoznaczonemu adresatowi oferty nabycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Co ważne:

  • Zakaz ma dotyczyć składania oferty nabycia już istniejących udziałów (np. w drodze oferty sprzedaży) oraz oferty objęcia udziałów nowej emisji (art. 182(1) i 257(1) k.s.h.).
  • Nie tylko samo oferowanie udziałów będzie niedozwolone – zakazane mają być również reklama i zachęcanie do nabycia udziałów w spółce z o.o. („promowanie przez kierowanie reklamy lub innej formy promocji do nieoznaczonego adresata”).
  • Prowadzenie niedozwolonej oferty udziałów oraz jej promowanie będzie zagrożone grzywną, karą ograniczenia albo pozbawienia wolności do 6 miesięcy (art. 595(1) i 595(2) k.s.h.).
  • Wprowadzenie tego przepisu ustawą crowdfundingową wynika ze stworzonej przez unijne rozporządzenie możliwości wykorzystywania udziałów w spółkach z o.o. do celów finansowania społecznościowego. Polski ustawodawca z tej opcji wprost zrezygnował.

Już teraz wydaje się, że nowe przepisy w praktyce ograniczą możliwości pozyskiwania kapitału i rozwinięcia działalności dla przedsiębiorców działających w formie spółki z o.o. Szczególnie utrudnione będzie dokonywanie tzw. pre-IPO. Jest to emisja udziałów do inwestorów prywatnych, poprzedzająca wejście na rynek regulowany (np. Giełdę Papierów Wartościowych), w drodze pierwszej oferty publicznej akcji (IPO). Założeniem ustawodawcy było przekierowanie zainteresowania rynku do nowej formy prawnej – Prostej Spółki Akcyjnej (PSA).

 

Więcej ofert publicznych skorzysta z wyjątku prospektowego

Drugą zmianą jest nowelizacja ustawy o ofercie publicznej[2]. Najważniejsze założenia tej zmiany to:

  • Zwiększy się górny próg kwotowy dla ofert publicznych niewymagających opublikowania prospektu emisyjnego, pod warunkiem udostępnienia memorandum informacyjnego lub arkusza kluczowych informacji inwestycyjnych przy finansowaniu społecznościowym.
  • Dla ofert w widełkach od 1 mln do 5 mln euro będzie możliwe opublikowanie memorandum informacyjnego (lub arkusza kluczowych informacji inwestycyjnych przy finansowaniu społecznościowym do progu 5 mln euro), zamiast prospektu (obecnie z wyjątku prospektowego korzystają oferty publiczne o zakładanej wartości od 1 mln do 2,5 mln euro).
  • Zrównane zostaną wymogi prawne wobec ofert papierów wartościowych – zarówno tych realizowanych za pośrednictwem platform finansowania społecznościowego, jak i tych prowadzonych bez ich wykorzystania.[3]

 

W przypadku zainteresowania przeglądem prawnych opcji pozyskania i zapewnienia finansowania dla swojego przedsiębiorstwa lub inwestycji – zachęcamy do kontaktu z naszym zespołem.

 

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.

[2] Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

[3]Unijne rozporządzenie w sprawie finansowania społecznościowego przewiduje publikację szczególnego rodzaju dokumentu inwestycyjnego o dalece uproszczonej formie, tj. arkusza kluczowych informacji inwestycyjnych – KIIS. W związku z tym prowadzenie za pośrednictwem platformy crowdfundingowej oferty papierów wartościowych o wartości nieprzekraczającej 5 mln euro objęte jest zwolnieniem z obowiązku opublikowania prospektu emisyjnego, zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. k rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE.