...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

Przedsiębiorco, nie przedawnij swoich roszczeń!

Zbliżający się koniec roku to idealny czas na podsumowania. Warto w tym kontekście pamiętać również o sprawdzeniu, czy nie zbliża się koniec terminu przedawnienia któregoś z przysługujących nam roszczeń.

Reguła wynikająca z Kodeksu Cywilnego przewiduje, że koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata. Zdecydowana większość roszczeń przedawnia się więc z końcem roku, gdyż te, które mają krótszy niż dwa lata termin przedawnienia, stanowią wyjątek.

Powyższa zasada dotycząca przedawnienia obowiązuje w Kodeksie Cywilnym od 9 lipca 2018 r. Do czasu jej wejścia w życie obliczanie terminu przedawnienia wiązało się z koniecznością precyzyjnego wyliczenia tego okresu, a koniec terminu przedawnienia mógł przypadać na dowolny dzień w trakcie roku kalendarzowego. Obecnie termin przedawnienia nie zakończy się w dniu, który wynikałby z matematycznej kalkulacji, ale biegnie dalej, aż do ostatniego dnia danego roku kalendarzowego i upływa wraz z nim.

Co także ważne – wskazaną regułę stosuje się do wszystkich roszczeń, które na dzień 9 lipca 2018 r. nie były przedawnione. Oznacza to przykładowo, że roszczenia, które powstały przed tą datą i których upływ terminu przedawnienia przypadałby w połowie roku 2020 r., przedawnią się dopiero z dniem 31 grudnia 2020 r. Obecnie jest więc dobry czas na sprawdzenie, które roszczenia przedawnią się z końcem roku oraz na weryfikację, czy roszczenia, które uznano za przedawnione, na pewno takie są.

W razie jakichkolwiek wątpliwości wiążących się z tym, jaki termin przedawnienia zastosować do konkretnego roszczenia i kiedy się on zakończy, służymy Państwu wsparciem.

Mateusz Kisiela
Senior Associate | Dział prawny
mateusz.kisiela@olesinski.com

Paweł Bury
Associate | Dział prawny
pawel.bury@olesinski.com

Paweł Bury

Senior Associate
Radca prawny | OW Legal

pawel.bury@olesinski.com