...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

Precedensowa wygrana przed WSA

...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

03.03.2014 r. przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu zapadło ważne rozstrzygnięcie dot. możliwości skorzystania z przewidzianej w Ordynacji podatkowej obniżonej, 75% stawki odsetek za zwłokę.
Prowadzona przez Kancelarię sprawa dotyczyła możliwości skorzystania z ww. preferencji w sytuacji, w której podatnik wpłacając z opóźnieniem podatek akcyzowy (ze względu na wątpliwości dot. kwalifikacji nabywanego wewnątrzwspólnotowo towaru) złożył dwa komplety dokumentów: deklaracje oraz – równocześnie – ich korekty.
W deklaracjach wykazano historyczne podejście do nabywanego towaru (jako niepodlegającego opodatkowaniu akcyzą), natomiast w korektach towar ujęto zgodnie z ostatecznie ustaloną kwalifikacją (towar akcyzowy).
Organy skarbowe obydwu instancji odmówiły Podatnikowi możliwości skorzystania z obniżonej stawki odsetek za zwłokę, argumentując, że brak było jakiegokolwiek odstępstwa czasowego pomiędzy złożeniem deklaracji i ich korekt (a wystarczająca była by choćby „1 sekunda”) oraz, że podatnik w momencie złożenia dokumentów posiadał jeden stan wiedzy w związku z czym nie mógł wykazać towaru raz jako niepodlegającego akcyzie, a raz jako objętego tym podatkiem.
W konsekwencji organy skarbowe uznały złożone przez Podatnika deklaracje za „nieistniejące” a ich korekty – za deklaracje „pierwotne”.
Kancelaria reprezentowała Klienta w sporze z organami oraz przed WSA. Po rozpoznaniu skarg sąd podzielił w całości prezentowaną przez nas argumentację oraz uchylił postanowienia organów obydwu instancji. W ustnych motywach rozstrzygnięcia WSA podkreślił m.in., że:
– formalny brak odstępstwa czasowego pomiędzy złożeniem deklaracji i ich korekt  nie ma znaczenia dla możliwości skorzystania z obniżonej stopy odsetek. W tym zakresie należy bowiem mieć na uwadze przede wszystkim cel regulacji – tj. premiowanie  tych podatników, którzy dobrowolnie uregulowali zaległości, zanim organy podjęły czynności mające na celu ich wyegzekwowanie,
– organy skarbowe nie mają uprawnienia do arbitralnego oceniania czy złożony przez podatnika dokument był potrzebny, jest deklaracją, korektą czy też „nie istnieje”.
Decyzja co do sposobu wypełnienia i zakwalifikowania dokumentu jako deklaracji / korekty należy bowiem wyłącznie do podatnika. Jeżeli organ uzna natomiast, że zawarte w dokumencie dane są nieprawidłowe, to może tę kwestię wyjaśnić w drodze odpowiedniego postępowania i decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego.
– działanie podatnika (np. właśnie złożenie łącznie deklaracji i ich korekt) ukierunkowane na skorzystanie z przewidzianej w przepisach preferencji nie może być oceniane jako nadużycie prawa.
Rozstrzygnięcie WSA cieszy tym bardziej, że dotyczy kwestii nieuregulowanych wprost w ustawie i stanowi przykład odejścia od profiskalnej wykładni przepisów podatkowych. Ponadto, sformułowane przez WSA tezy mogą znaleźć zastosowanie nie tylko w tej konkretnej sprawie, ale także innych dotyczących podatków samowymiarowych.