Polityka migracyjna Polski. Propozycje istotnych zmian

Po wielu latach oczekiwań, niebawem może zostać uchwalony dokument „Polityka migracyjna Polski – kierunki działań 2021 – 2022”.  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikowało projekt uchwały Rady Ministrów w tej sprawie. Został on przekazany do uzgodnień międzyresortowych, a jego przyjęcie nieoficjalnie możliwe jest jeszcze w tym roku. Dokument stanowi ogólne wytyczne działań związanych z polityką migracyjną kraju.

Założenia

Proponowane zmiany mogą stanowić spore ułatwienie w zakresie legalizacji zatrudnienia dla pracodawców oraz samych cudzoziemców. Autorzy projektu sugerują konieczność scentralizowania i wzmocnienia systemu instytucjonalnego, usprawnienia procedur oraz przeciwdziałania niekorzystnym skutkom migracji. Dokument podzielony został na następujące rozdziały:

  1. Legalna migracja.
  2. Nielegalna migracja.
  3. Ochrona cudzoziemców.
  4. Integracja cudzoziemców, migracja Polaków.
  5. Europejski wymiar polityki migracyjnej.

Wszelkie założenia skonstruowane zostały z uwzględnieniem uwarunkowań europejskiej polityki migracyjnej (jednocześnie zapraszamy do zapoznania się z innym naszym dzisiejszym artykułem dotyczącym projektowanych na poziomie unijnym zmian w zasadach przyznawania tzw. blue card).

 

Na zachętę dla cudzoziemców

Z perspektywy cudzoziemców i pracodawców, najważniejsze zmiany dotyczyć mają legalnej migracji. Autorzy projektu zwracają uwagę na konieczność przeprowadzenia reformy na rynku pracy cudzoziemców w Polsce. Przede wszystkim, postuluje się konieczność uzyskania łatwiejszego dostępu do zezwoleń przez pracodawców oraz skrócenie czasu postępowań legalizacyjnych. Zmiany miałyby zostać przeprowadzone również na poziomie instytucjonalnym – rozważone zostaną zmiany w zakresie urzędu właściwego do wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemca. Ponadto, postulowane jest utworzenie centralnego organu administracji rządowej, zajmującego się wydawaniem zezwoleń pobytowych. Tym samym, postępowania dotyczące zezwoleń na pracę miałyby zostać oddzielone od tych dotyczących zezwoleń pobytowych (w tym jednolitych na pobyt i pracę). Obecnie bowiem wszystkie typy postępowań należą do kompetencji urzędów wojewódzkich.

Wskazano także na potrzebę uproszczenia polityki wizowej i wprowadzenia tzw. szybkiej ścieżki dla wybranych grup cudzoziemców (przy czym wybór tych grup następowałby w oparciu o zapotrzebowanie rynku pracy).  Dostrzeżono również konieczność zwiększenia udziału w rynku pracy cudzoziemców o wysokich kwalifikacjach. Wśród postulatów znalazły się więc m.in.: zwiększenie liczby obcokrajowców wykonujących zawody deficytowe (w tym medyczne), wspieranie przedsiębiorczości imigrantów w Polsce, uzupełnianie ich kwalifikacji zawodowych czy usprawnienie procesu uznawania kwalifikacji oraz zagranicznych świadectw, dyplomów i stopni naukowych.

Zachętą dla cudzoziemców do podjęcia pracy w Polce ma być również wprowadzenie preferencji dla studentów studiujących na kierunkach strategicznych (m.in. technicznych i informatycznych). Absolwenci polskich studiów stacjonarnych mogliby liczyć na znaczące ułatwienia, m.in. zmiany w prawie pobytu lub umożliwienie rejestracji jako osoba bezrobotna.

 

Jeżeli projektowane zmiany wejdą w życie, mogą znacznie usprawnić procesy legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców, a także zachęcić wysoko wykwalifikowanych obcokrajowców do podjęcia pracy w Polsce. Dla pełnej oceny zapowiadanych zmian musimy jednak poczekać na zapisy w bardziej szczegółowym kształcie. Nasz zespół na bieżąco monitoruje temat – będziemy Państwa informować o wszelkich postępach w pracach legislacyjnych.

 

Milena Turos
Senior Associate | Radca prawny
milena.turos@olesinski.com

Sandra Sordon-Mańka
Associate | Dział prawny
sandra.sordon-manka@olesinski.com

Milena Zalesińska

Manager
Radca prawny | OW Legal

milena.zalesinska@olesinski.com