Podróże służbowe po strefie Schengen już możliwe dla osób korzystających z ochrony czasowej

Obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 24 lutego 2022 r. bez wizy krajowej lub zezwolenia na pobyt, nie mogli dotychczas podróżować do innych krajów strefy Schengen. Nawet krótkotrwały powrót na Ukrainę również wiązał się z obawą o możliwość ponownego wjazdu do Polski. Wynikało to ze specyficznego statusu pobytowego – mimo że pobyt w Polsce był legalny, nie posiadali oni dokumentu, który w myśl przepisów unijnych umożliwiałby przekraczanie granic oraz pobyt w innych krajach Schengen.

W praktyce ukraińscy pracownicy nie mogli odbywać zagranicznych podróży służbowych. Pracodawca nie mógł ich również oddelegować do innego państwa UE. Sytuacja ta uległa jednak zmianie.

 

Nowe dokumenty pobytowe

Jak informuje Straż Graniczna[1], Polska notyfikowała już Komisji Europejskiej wydawane przez nią, nowe dokumenty pobytowe:

  • dokument elektroniczny w aplikacji mobilnej diia.pl, potwierdzający status osoby obywatela Ukrainy objętego ochroną czasową (posiadającego PESEL UKR),
  • zaświadczenie o korzystaniu z ochrony czasowej wydawane obywatelom innych państw (w formie dokumentu papierowego).

Powyższe dokumenty zyskały walor dokumentów pobytowych w całej UE. Wraz z ważnym paszportem uprawniają nie tylko do pobytu na terenie Polski, ale też do przekraczania granicy oraz podróży do innych państw strefy Schengen (do 90 dni w każdym okresie 180 dni wstecz).

Aktualizacja wykazu dokumentów pobytowych nie została jeszcze opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jednak wzory nowych dokumentów udostępniono już w podręczniku dla straży granicznych państw UE.

 

Oddelegowanie nie pozbawi uprawnień wynikających z ochrony czasowej

1 lipca 2022 r. w życie weszła istotna zmiana ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa[2]. Zgodnie z dotychczasowymi przepisami, wyjazd z Polski na okres powyżej miesiąca pozbawiał obywateli Ukrainy uprawnień wynikających z ochrony czasowej. Nowelizacja wprowadziła wyjątek dla osób skierowanych przez polskie podmioty do wykonywania pracy lub usług poza granicami Polski. Ukraińscy pracownicy czy zleceniobiorcy nie muszą się już obawiać, że służbowy wyjazd za granicę uniemożliwi im dalsze korzystanie z nadanych w Polsce uprawnień.

Powyższe rozwiązania umożliwiają obywatelom Ukrainy odbywanie podróży zagranicznych – zarówno prywatnych, jak i służbowych – już bez obaw o legalność ich pobytu i przekraczania granic.

 

W zakresie podróży służbowych i delegowania pracowników, w tym cudzoziemców, zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami.

 

Ewa Pabian
Associate | Dział prawny
ewa.pabian@olesinski.com

Milena Zalesińska (Turos)
Senior Associate | Radca prawny
milena.turos@olesinski.com

 

[1] https://www.strazgraniczna.pl/pl/cudzoziemcy/najczesciej-zadawane-py/10407,1a-Czy-na-podstawie-dokumentu-elektronicznego-w-aplikacji-mobilnej-diiapl-lub-za.html

[2] Ustawa z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001383

Ewa Pabian

Senior Associate
OW Legal

ewa.pabian@olesinski.com

Milena Zalesińska

Manager
Radca prawny | OW Legal

milena.zalesinska@olesinski.com