...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

Podatkowe grupy kapitałowe jako jeden podatnik VAT

Rząd planuje wprowadzenie przepisów w zakresie rozliczania VAT przez grupy kapitałowe. Nowe regulacje mogą wejść w życie już w 2021 r.

Przepisy Dyrektywy o VAT umożliwiają bowiem państwom członkowskim, po konsultacji z Komitetem ds. VAT, uznanie za jednego podatnika osoby mające siedzibę na terytorium tego samego państwa członkowskiego, które są niezależne pod względem prawnym, ale ściśle powiązane pod względem finansowym, ekonomicznym i organizacyjnym.

Propozycje zmian w polskiej ustawie o VAT przedstawione przez rząd instytucjom unijnym wyglądają następująco:

 

  • Grupa VAT może być utworzona tylko przez członków podatkowej grupy kapitałowej, którzy posiadają status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) zgodnie z definicją zawartą w polskiej ustawie o CIT. W związku z tym, aby uzyskać status grupy VAT, w pierwszej kolejności grupa kapitałowa będzie zobowiązana spełnić warunki bycia podatnikiem CIT;
  • Utworzenie grupy VAT będzie dla przedsiębiorców opcjonalne;
  • Jeżeli grupa utraci status podatnika CIT (np. gdy w okresie obowiązywania umowy zajdą zmiany w stanie faktycznym lub w przepisach, które zmienią warunki bycia podatnikiem CIT), od razu utraci również status grupy VAT;
  • Dostawy wewnątrzgrupowe nie będą stanowiły transakcji do celów VAT, natomiast dostawy realizowane przez podmiot z grupy na rzecz podmiotu spoza grupy będą stanowiły dostawy realizowane przez grupę. Z drugiej strony, dostawy realizowane przez podmioty spoza grupy na rzecz jednostki należącej do grupy będą stanowiły dostawy na rzecz grupy;
  • Członkowie grupy będą solidarnie odpowiedzialni za zobowiązania w VAT;
  • Na potrzeby kontroli, grupa będzie musiała prowadzić w formie elektronicznej ewidencję transakcji wewnątrzgrupowych, którą będzie należało przedłożyć na wniosek organu podatkowego;
  • Spółka holdingowa będzie podmiotem, który reprezentuje grupę VAT i w imieniu grupy składa deklaracje podatkowe oraz dokonuje zapłaty podatku VAT;
  • Po dokonaniu oceny warunków, które należy spełnić, administracja podatkowa zobowiązana będzie do poinformowania spółki holdingowej o utworzeniu grupy VAT. Jeżeli utworzenie grupy zostanie oficjalnie potwierdzone, jej nazwa będzie wpisana do rejestru podatników VAT, a członkowie grupy zostaną usunięci z tego rejestru na czas obowiązywania umowy.

 

Skorzystanie przez grupę kapitałową z przedstawionego rozwiązania bez wątpienia mogłoby ułatwić rozliczanie VAT w grupie, a także zapewniłoby lepszą kontrolę nad zobowiązaniami z tytułu tego podatku.

Jednak na tym etapie nie znamy jeszcze ostatecznego brzmienia nowych przepisów, brak jest również konkretnej daty wejścia ich w życie.

Ponadto unijny Komitet ds. VAT wyraził swoje wątpliwości m.in. odnośnie powiązania wymogów do utworzenia grupy VAT z wymogami dla utworzenia podatkowej grupy kapitałowej na gruncie przepisów o CIT. Rząd jest teraz zobowiązany do złożenia dodatkowych wyjaśnień w tym zakresie.

Eksperci O&W będą informować na bieżąco o przedstawionych zmianach. Zapraszamy również do kontaktu.

 

Mateusz Kielan
Senior Consultant| Doradca podatkowy
mateusz.kielan@olesinski.com

Joanna Mandrela
Consultant| Dział podatkowy
joanna.mandrela@olesinski.com