Nadchodzą istotne zmiany w zasadach legalności pobytu cudzoziemców w Polsce – 14 kwietnia Sejm przyjął nowelizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa[1]. Na co powinni zwrócić uwagę pracodawcy?

 

Wydłużenie legalności pobytu dla Ukraińców

Obecnie pobyt Ukraińców, którzy wjechali do Polski po 24 lutego 2022 r. i deklarują zamiar pozostania na jej terytorium, uznaje się za legalny do 24 sierpnia 2023 r.

Do 24 sierpnia również:

  • przedłużone są okresy ważności wiz krajowych, zezwoleń na pobyt czasowy i kart pobytu obywateli Ukrainy, których data ważności przypada od 24 lutego 2022 r.;
  • legalne pozostają pobyty w Polsce na podstawie wiz Schengen, ruchu bezwizowego oraz kart pobytu i wiz krajowych wydanych przez inne kraje UE, których ostatni dzień przypadałby od 24 lutego 2022 r.

Zgodnie z nowelizacją, wszystkie powyższe rozwiązania będą obowiązywać o ponad pół roku dłużej – aż do 4 marca 2024 r.

Na dodatkowe przedłużenie legalności pobytu, pod pewnymi warunkami będą mogły liczyć:

  • osoby pobierające naukę w szkołach (do 31 sierpnia 2024 r.),
  • maturzyści przystępujący do egzaminów poprawkowych (do 30 września 2024 r.),
  • opiekunowie takich (małoletnich) osób.

Znaczna część pracowników z Ukrainy będzie więc legalnie przebywać w Polsce jeszcze przez około 10 miesięcy. Tym samym, pracodawcy zyskali sporo czasu na omówienie z pracownikami ich dalszych planów i podjęcie ewentualnych kroków, aby zalegalizować ich dalszą pracę oraz pobyt w Polsce.

 

Zezwolenia na pobyt czasowy dla obywateli Ukrainy

Kolejną zmianą w nowelizacji jest przedłużenie możliwości wydawania specjalnych zezwoleń na pobyt czasowy w przypadkach, w których obywatele Ukrainy nie spełniają warunków do ich wydania w normalnym trybie. Wojewoda będzie mógł udzielać takich zezwoleń – na okres roku – do 4 marca 2024 r.

 

Zawieszenie biegu terminów na załatwienie spraw

Zmiany będą dotyczyć także obywateli innych państw, przebywających w Polsce. Nowelizacja przewiduje dalsze zawieszenie biegu terminów na załatwienie spraw dotyczących udzielania lub zmiany zezwoleń na pobyt czasowy – do 4 marca 2024 r. Do tego czasu cudzoziemcom nie będzie przysługiwać prawo do wniesienia ponaglenia czy skargi do sądu administracyjnego w razie przewlekłego prowadzenia tych postępowań.

 

Kiedy ustawa wejdzie w życie?

Nowelizacja tzw. specustawy ukraińskiej została już uchwalona przez Sejm i skierowana do rozpatrzenia przez Senat. Dokładny termin wejścia ustawy w życie nie jest jeszcze znany. Zgodnie z obecnym brzmieniem projektu, wejdzie ona w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Nasz zespół będzie na bieżąco monitorować przebieg procesu legislacyjnego i informować o jego postępach.

 

[1] Ustawa z dnia z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie nazw uczelni służb państwowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej oraz niektórych innych ustaw, https://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=56DA28D91F4273DDC125898A003665EA

Ewa Pabian

Senior Associate
OW Legal

ewa.pabian@olesinski.com

Milena Zalesińska

Manager
Radca prawny | OW Legal

milena.zalesinska@olesinski.com