...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

Po zmianach w PIT przyszedł czas na CIT

20 czerwca w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawiła się wzmianka o rozpoczęciu prac nad projektem zmian w ustawie o CIT.

Jak wynika z opublikowanych informacji o projekcie, zmiany mają dotyczyć przede wszystkim:

 • podatku minimalnego (m.in. odroczenie wejścia w życie przepisów dot. podatku, podwyższenie do 2% wskaźnika rentowności, wprowadzenie alternatywnej metody ustalania podstawy opodatkowania, rozszerzenie katalogu wyłączeń),
 • przepisów o ukrytej dywidendzie (planowane jest uchylenie przepisów w tym zakresie),
 • Podatkowej Grupy Kapitałowej (doprecyzowanie przepisów dotyczących rozliczania strat przez spółki tworzące PGK),
 • zagranicznych jednostek kontrolowanych (m.in. wprowadzenie przepisów eliminujących podwójne lub wielokrotne opodatkowanie CFC w przypadku kaskadowej wypłaty dywidendy w strukturach holdingowych),
 • podatku od przerzucanych dochodów (zmiany będą dotyczyć głównie wyeliminowania wątpliwości zgłaszanych dotychczas przez środowisko przedsiębiorców),
 • podatku u źródła (m.in. modyfikacja w zakresie konstrukcji i zasad działania WH-OSC),
 • kosztów finansowania dłużnego (m.in. doprecyzowanie kwoty podlegającej wyłączeniu z kosztów podatkowych),
 • spółek holdingowych (m.in. rozszerzenie katalogu form prawnych, w których może działać spółka holdingowa, modyfikacja w zakresie zwolnienia z dywidendy),
 • opodatkowania tzw. estońskim CIT (m.in. doprecyzowanie regulacji w zakresie korekty wstępnej, sposobu określenia dochodu z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą w przypadku wykorzystywania składników majątku),
 • uproszczenia procedury zwrotu podatku od przychodów z budynków,
 • przepisów dotyczących obowiązku dokumentacyjnego w zakresie tzw. transakcji rajowych (m.in. urealnienie progów dokumentacyjnych, likwidacja domniemania rezydencji rzeczywistego właściciela w raju podatkowym),
 • obowiązku udostępniania przez Ministra Finansów wzorów deklaracji.

 

Nie tylko CIT

Zmiany przewidziane w projekcie będą dotyczyć również ustawy o PIT. Nowelizacja obejmie regulacje analogicznie do zmian w ustawie o CIT. Będą one zatemdotyczyć CFC, WHT, procedury zwrotu podatku od przychodów z budynków, transakcji rajowych oraz obowiązku udostępniania wzorów deklaracji.

Dodatkowo przewidziano zmiany w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie obowiązku udostępniania wzorów deklaracji (analogicznie jak w CIT). Zmiany mają też objąć przepisy Ordynacji podatkowej w ramach doprecyzowania obowiązku przekazywania do urzędu skarbowego informacji o umowach z nierezydentami.

 

Kiedy pojawi się projekt?

Przyjęcie projektu przez Radę Ministrów planowane jest na III kwartał 2022 r.

 

Z zainteresowaniem śledzimy zmiany mogące mieć wpływ na prawa i obowiązki podatników – będziemy o nich na bieżąco informować.

 

Martyna Górecka
Consultant | Dział prawny
martyna.gorecka@olesinski.com

Wojciech Niedźwiedzki
Manager | Doradca podatkowy
wojciech.niedzwiedzki@olesinski.com

Martyna Górecka

Senior Consultant
Radca prawny | OW Tax

martyna.gorecka@olesinski.com