...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

Planowane ograniczenia dotyczące jednorazowych produktów z plastiku

Pomimo wcześniejszych zapowiedzi (Opłatę za jednorazowe opakowania poniosą konsumenci), przepisy implementujące tzw. dyrektywę Single Use Plastic[1] wciąż nie zostały wdrożone do polskiego prawa. Chociaż termin na wdrożenie upłynął w 2021 r., projekt został przyjęty przez Radę Ministrów dopiero 20 grudnia 2022 r. Nowelizacja zostanie teraz skierowana do dalszych prac w Sejmie. Przypominamy najważniejsze założenia ustawy.

 

Dodatkowa opłata za opakowania

Zgodnie z projektem przedsiębiorcy prowadzący jednostkę handlu detalicznego, hurtowego lub jednostkę gastronomiczną, w której oferowane są opakowania jednorazowego użytku na posiłki lub napoje będą zobowiązani do pobierania opłaty od osoby dokonującej zakupu na potrzeby własne. Zgodnie z uzasadnieniem projektu ustawy opłata ma objąć opakowania, w które produkty są pakowane przez danego przedsiębiorcę, a nie opakowania fabryczne towaru. Pobiorą ją również przedsiębiorcy oferujący tak zapakowane napoje lub posiłki sprzedawane w automatach vendingowych poza jednostkami handlowymi i gastronomicznymi.

Według projektu maksymalna stawka opłaty ma wynieść 1 zł za opakowanie jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych. Stawki opłat zostaną szczegółowo określone w rozporządzeniu. Opłaty mają być wnoszone na odrębny rachunek bankowy prowadzony przez marszałka województwa właściwego dla miejsca ich pobrania. Celem zmian jest zniechęcenie konsumentów do nabywania jednorazowych plastikowych opakowań na rzecz produktów z alternatywnych tworzyw czy opakowań lub produktów wielokrotnego użytku.

 

Zakaz wprowadzania do obrotu niektórych produktów

Projekt przewiduje również zakaz wprowadzania do obrotu produktów jednorazowego użytku wymienionych w załączniku do ustawy. Obejmie on produkty jednorazowego użytku wykonane z tworzyw sztucznych, m. in. patyczki higieniczne, sztućce, talerze, słomki, mieszadełka do napojów, pojemniki na napoje i posiłki wykonane ze styropianu

 

Obowiązki informacyjne przedsiębiorców

Przedsiębiorcy wprowadzający do obrotu produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych wymienione w kolejnym załączniku do ustawy (m.in. podpaski higieniczne, chusteczki nawilżane, wyroby tytoniowe z filtrami zawierającymi tworzywa sztuczne), będą zobowiązani umieścić na produktach lub ich opakowaniach oznakowania zgodne ze wzorami określonymi przez Komisję Europejską.

 

Coroczna opłata na pokrycie kosztów

Przedsiębiorcy wprowadzający na rynek jednorazowe produkty z tworzyw sztucznych, takie jak  kubki na napoje, lekkie torby na zakupy, chusteczki nawilżane czy balony, będą musieli uiszczać coroczną opłatę. Ma ona pokryć koszty obejmujące m.in. zbieranie, transport oraz przetwarzanie odpadów powstałych z produktów tego samego rodzaju, które wprowadził do obrotu.

 

Zmiany w systemie BDO

Na podstawie projektu ustawy, wpisowi do rejestru BDO w zakresie swojej działalności będą podlegać dodatkowo przedsiębiorcy wprowadzający do obrotu produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych oraz wytwarzający, importujący lub nabywający je w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia[2]. Wpisem zostaną objęci również przedsiębiorcy prowadzący jednostkę handlu detalicznego, hurtowego lub jednostkę gastronomiczną, zobowiązani do pobierania opłaty za opakowania jednorazowego użytku na posiłki lub napoje. Oprócz wpisu konieczne będzie również wypełnianie związanych z nim obowiązków (m.in. w zakresie ewidencji i sprawozdawczości).

Będziemy Państwa na bieżąco informować, na jakim etapie legislacyjnym jest opisywany projekt ustawy oraz jaki będzie ostateczny kształt przepisów nowelizacji.

 

 

[1] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 z 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0904&from=PL

[2] Produkty określone w załącznikach do ustawy.