PIP w 2023 roku zamierza więcej kontrolować – tak wynika z przedstawionego przez organ, pod koniec ubiegłego roku, planu działań. W planach m.in. zwiększenie liczby kontroli do 60 tys. Mają one dotyczyć w szczególności:

  • bezpieczeństwa pracy (szczególnym nadzorem objęte zostaną maszyny i rękawice ochronne),
  • legalności zatrudnienia (szczególna uwaga zostanie poświęcona pracodawcom zatrudniającym cudzoziemców, w szczególności obywateli Ukrainy, a także pracy tymczasowej, umowom cywilnoprawnym, czy też outsoursingowi oraz tzw. „pakietowi mobilności”),
  • przestrzegania ograniczeń w zakresie handlu w niedzielę i święta,
  • respektowania przepisów o czasie pracy oraz wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń,
  • przestrzegania przepisów o minimalnej stawce godzinowej dla osób zatrudnionych na umowach zlecenia.

Dodatkowo, PIP zapowiedziała, że po wejściu w życie przepisów o pracy zdalnej, kontrole obejmą przestrzeganie przez pracodawców nowych regulacji.

Oprócz zwiększenia liczby kontroli, PIP zintensyfikuje także działania prewencyjno – promocyjne wobec co najmniej 35 tys. podmiotów (pracodawców, przedsiębiorców, pracowników i innych).

 

Uprawnienia inspektorów PIP

Inspektorzy, oprócz dotychczasowych uprawnień, będą realizować również nowe, nadane im w związku ze zmianami w ustawie o emeryturach pomostowych. Będą mogli merytorycznie oceniać decyzję pracodawcy, chociażby o uznaniu świadczonej u niego pracy za pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze według kryteriów określonych we wspomnianej ustawie. Może to wpłynąć na wydłużenie postępowań w sprawie emerytur pomostowych.

 

Kontrole wypadków i zagrożeń

Pamiętajmy również, że 2023 r. jest kolejnym rokiem realizacji trzyletniego programu działania PIP na lata 2022-2024, skupiającego się na zakładach, w których występuje duża liczba wypadków i wiele zagrożeń – co przekłada się na trzy strategie PIP:

  • kontroli i działań prewencyjnych dla sektora budowlanego – skupionej na eliminowaniu zagrożeń wypadkowych;
  • kontroli zagrożeń środowiska pracy czynnikami chemicznymi – dotyczy zakładów pracy, w których stosowane są substancje chemiczne o najwyższych dopuszczalnych stężeniach w środowisku pracy;
  • wzmożonego nadzoru nad zakładami pracy – skierowanej do zakładów, w których występują wysokie przekroczenia norm czynników szkodliwych dla zdrowia oraz wysoki wskaźnik wypadkowości.

Obszarom tym PIP będzie przyglądała się szczególnie.

***

Planowane działania kontrolne i obszary strategiczne dla PIP powinny być dla pracodawców impulsem do weryfikacji wewnętrznych procedur i praktyk z zakresu prawa pracy.