Pakiet e-commerce już obowiązuje

Z początkiem miesiąca weszły w życie przepisy dotyczące poboru oraz rozliczania VAT w transgranicznym handlu elektronicznym pomiędzy przedsiębiorcami a konsumentami (B2C). Nowelizacja ustawy o VAT, na podstawie której wprowadzono nowe regulacje, wynikała z konieczności wdrożenia przez Polskę rozwiązań przewidzianych w unijnym pakiecie e-commerce. Na etapie prac legislacyjnych w parlamencie nie wprowadzono istotnych zmian do projektu przepisów implementujących unijny pakiet e-commerce, o którym pisaliśmy we wcześniejszych wydaniach newslettera. Przypominamy najważniejsze zmiany, które obowiązują od 1 lipca.

 

Jednolity próg rejestracji VAT w całej UE

Na podstawie nowych przepisów sprzedaż wysyłkową zastąpiono instytucją wewnątrzwspólnotowej sprzedaży na odległość (WSTO), która związana jest z wprowadzeniem jednolitego limitu sprzedaży na odległość we wszystkich krajach członkowskich UE. Limit ten wynosi 10 tys. euro dla całej sprzedaży na odległość na terytorium UE. Dotyczy zatem łącznej wartości WSTO na terytorium innych państw członkowskich. Do wysokości limitu dostawca może rozliczać VAT w swoim kraju i według obowiązującej w nim stawki, natomiast przekroczenie limitu oznacza opodatkowanie VAT dostawy towarów w kraju konsumpcji, czyli obowiązek rejestracji dla celów VAT i rozliczanie VAT w kraju, do którego towary są dostarczane.

 

Jedno rozliczenie VAT, jedna deklaracja, jedna administracja podatkowa

Nowe przepisy dają jednak przedsiębiorcom możliwość skorzystania z procedury One Stop Shop, która pozwala na raportowanie wszystkich transakcji wysyłkowych w ramach UE w jednej, składanej kwartalnie, elektronicznej deklaracji VAT . Tym samym zwalnia z obowiązku rejestracji dla celów VAT we wszystkich krajach, do których sprzedawane są towary lub w których świadczone są usługi. W ramach procedury One Stop Shop deklarację VAT składa się bowiem wyłącznie do organów podatkowych państwa identyfikacji (czyli państwa, w którym podatnik ma siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej), przy czym do rozliczenia VAT należy stosować stawki obowiązujące w kraju konsumenta.

Podatki zapłacone przez przedsiębiorców korzystających z procedury OSS będą przekazywane przez organy podatkowe państwa członkowskiego identyfikacji, do organów państw członkowskich konsumpcji. To również administracja podatkowa kraju identyfikacji ma kontaktować się z podatnikiem w przypadku wątpliwości co do rozliczenia VAT w ramach procedury OSS. Innymi słowy, podatnicy dokonujący na terytorium UE dostaw towarów i świadczący usługi na rzecz konsumentów, którzy zdecydują się na skorzystanie z procedury OSS, będą mogli współpracować z administracją podatkową państwa członkowskiego siedziby działalności gospodarczej, nawet jeśli dokonywane dostawy / świadczone usługi mają charakter transgraniczny.

 

Procedura OSS dla szerokiego grona podmiotów

Procedura OSS stanowi rozszerzenie i modyfikację unijnej i nieunijnej procedury Mini One Stop Shop, która stosowana była wyłącznie do usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych i usług świadczonych drogą elektroniczną. W procedurze OSS można natomiast rozliczać VAT z tytułu świadczenia wszystkich kategorii usług. Podobnie jak w przypadku MOSS, w ramach OSS obowiązują procedury unijna i nieunijna.

Z unijnej procedury OSS mogą skorzystać:

  • podatnicy posiadający siedzibę działalności gospodarczej na terytorium UE, dokonujący wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość (WSTO) i świadczący usługi na rzecz konsumentów,
  • podatnicy nieposiadający siedziby działalności gospodarczej w UE, dokonujący dostaw w ramach WSTO,
  • podatnicy ułatwiający dostawy (interfejsy elektroniczne) w ramach WSTO i dostawy krajowe (niezależnie od tego, czy posiadają oni siedzibę działalności gospodarczej na terytorium UE, czy w kraju trzecim).

 

Procedura OSS nieunijna jest natomiast przewidziana wyłącznie dla podatników niemających siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium UE, świadczących usługi na rzecz konsumentów na terytorium państwa członkowskiego konsumpcji.

Korzystanie z procedury OSS ma charakter fakultatywny. Należy jednak pamiętać, że jeżeli podatnik zdecyduje się zarejestrować na potrzeby procedury unijnej lub nieunijnej, będzie musiał deklarować i płacić podatek w ramach OSS dla wszystkich dostaw lub usług mogących być przedmiotem tych procedur. Nie będzie zatem możliwe wybiórcze deklarowanie i rozliczanie VAT (tzn. część w deklaracji VAT właściwej dla OSS a część w krajowych deklaracjach podatkowych państw członkowskich konsumpcji).

 

Pozostałe zmiany

Zmiany wprowadzone pakietem e-commerce obejmują również towary importowane na terytorium UE. Od lipca nie obowiązuje zwolnienie dla małych przesyłek, czyli takich, których łączna wartość nie przekracza 22 euro. W rezultacie VAT jest należny od importu każdego towaru, który trafi do UE. Zwolnienie można jednak stosować w odniesieniu do importu towarów w przesyłkach o rzeczywistej wartości nieprzekraczającej 150 euro, ale tylko w przypadku rejestracji i skorzystania z systemu IOSS (importowy One Stop Shop).

Zmianami w zakresie poboru i zapłaty VAT objęto także podmioty, które ułatwiają dokonanie sprzedaży towarów poprzez elektroniczne interfejsy (np. platforma handlowa, portal, oprogramowanie aplikacji). Operatorzy interfejsów elektronicznych mogą jednak skorzystać z uproszczeń w rozliczaniu VAT w ramach nowych procedur VAT-OSS oraz IOSS.

 

Joanna Skibicka-Mroczyńska
Senior Consultant | Doradca podatkowy
joanna.skibicka-mroczynska@olesinski.com

Małgorzata Tchórzewska
Consultant | Dział podatkowy
malgorzata.tchorzewska@olesinski.com

Joanna Skibicka-Mroczyńska

Manager
Doradca podatkowy | OW Tax

joanna.skibicka-mroczynska@olesinski.com

Małgorzata Tchórzewska

Senior Consultant
Doradca podatkowy | OW Tax

malgorzata.tchorzewska@olesinski.com