Ostatni moment na instalację stacji ładowania samochodów elektrycznych na parkingach

Część przedsiębiorców już niebawem będzie objęta obowiązkami związanymi z instalacją infrastruktury do ładowania samochodów elektrycznych. Nakłada je ustawa o elektromobilności[1]. Najbliższe miesiące to ostatni dzwonek, aby rozpocząć przygotowania – obowiązki powinny zostać zrealizowane do 1 stycznia 2025 r.

 

Instalacja stacji ładowania

Obowiązki ustawy o elektromobilności dotyczą dużych przedsiębiorców (w rozumieniu prawa przedsiębiorców), będących właścicielami lub zarządcami budynków niemieszkalnych (zakłady produkcyjne lub usługowe), z którymi związanych jest więcej niż 20 miejsc postojowych. Nie jest jednak wymagane fizyczne „przyleganie” parkingu do budynku, a jedynie związanie tytułem prawnym do nieruchomości.

Najpóźniej do 1 stycznia 2025 r. przedsiębiorcy ci będą zobowiązani do instalacji:

  • co najmniej jednego punktu ładowania samochodów elektrycznych,
  • kanałów na przewody i kable elektryczne, umożliwiających zainstalowanie w przyszłości punktów ładowania na co najmniej 1 na 5 stanowisk postojowych.

 

Przy nowych i remontowanych budynkach

Ustawa o elektromobilności przewiduje analogiczny wymóg instalacji przez dużych przedsiębiorców co najmniej jednego punktu ładowania samochodów elektrycznych oraz odpowiedniej liczby kanałów w przypadku:

  • budowy nowych budynków niemieszkalnych posiadających więcej niż 10 miejsc postojowych,
  • budynków poddawanych przebudowie albo remontowi – jeżeli działania te obejmują parking lub jego infrastrukturę elektryczną, a ich koszty mieszczą się w określonych przepisami granicach.

Trzeba więc uwzględnić to już na etapie planowania inwestycji budowlanej.

 

Obowiązki w praktyce

Przepisy mówią o zapewnieniu „punktów ładowania”, a więc urządzeń umożliwiających ładowanie pojazdu oraz miejsc, w których wymienia się lub ładuje ich akumulatory. W ustawie o elektromobilności nie sprecyzowano konkretnych wymogów technicznych takich punktów. Urząd Dozoru Technicznego opublikował jednak przewodnik zalecanych praktyk w tym zakresie.

 

Zmiany dla nowych i istniejących budynków

To nie koniec zmian – 12 marca 2024 r. Parlament Europejski przyjął projekt dyrektywy, w ramach którego proponowane jest wprowadzenie modyfikacji dotyczących obowiązku montażu punktów ładowania samochodów elektrycznych w nowych oraz już istniejących budynkach.

Właściciele istniejących budynków niemieszkalnych, z którymi związanych jest co najmniej 20 miejsc parkingowych dla samochodów, zobowiązani będą:

  • zainstalować co najmniej jeden punkt ładowania na każde dziesięć miejsc parkingowych dla samochodów lub
  • zapewnić infrastrukturę kanałową (kanały na przewody elektryczne) dla co najmniej 50% miejsc parkingowych.

Obowiązek dostosowania istniejących budynków do powyższych norm ma wejść w życie 1 stycznia 2027 r. Projekt dopuszcza jednak w pewnych sytuacjach możliwość odroczenia wdrożenia obowiązku do 1 stycznia 2029 r.

W przypadku nowych budynków niemieszkalnych oraz budynków niemieszkalnych poddawanych ważniejszym renowacjom, z którymi związanych jest co najmniej 5 miejsc parkingowych dla samochodów, przedsiębiorcy zobowiązani będą do:

  • instalacji co najmniej jednego punktu ładowania na każde pięć miejsc parkingowych dla samochodów,
  • instalacji okablowania wstępnego dla co najmniej 50% miejsc parkingowych dla samochodów wraz z kanałami na przewody elektryczne, aby umożliwić na późniejszym etapie instalację punktów ładowania pojazdów elektrycznych, rowerów z napędem elektrycznym i innych pojazdów.

Co istotne, w przypadku nowych budynków biurowych i budynków biurowych poddawanych ważniejszym renowacjom, mających więcej niż pięć miejsc parkingowych, konieczne będzie zainstalowanie co najmniej jednego punktu ładowania na każde dwa miejsca parkingowe.

 

Nie tylko punkty ładowania

Zaostrzenie przepisów o liczbie punktów ładowania samochodów elektrycznych i infrastruktury technicznej do ładownia nie jest jedyną nowością. Projekt przewiduje także obowiązek zapewnienia odpowiedniej liczby miejsc parkingowych dla rowerów – w liczbie odpowiadającej co najmniej 15% średniej lub 10% całkowitej liczby użytkowników danego budynku niemieszkalnego, z uwzględnieniem miejsca potrzebnego na rowery o większych wymiarach niż standardowe.

 

Pozostajemy do dyspozycji, by wesprzeć Państwa w jakichkolwiek kwestiach związanych z ustawą o elektromobilności. Na bieżąco śledzimy również możliwości dofinansowania wydatków ponoszonych na ich realizację z publicznych środków. Chętnie wesprzemy Państwa w ich uzyskaniu.

 

[1] Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000317

Ewa Pabian

Senior Associate
OW Legal

ewa.pabian@olesinski.com

Marcel Mańka

Senior Associate
Adwokat | OW Legal

marcel.manka@olesinski.com