Ostatni dzwonek na wprowadzenie zmian dotyczących kas zapomogowo-pożyczkowych

Czas na dostosowanie kas zapomogowo-pożyczkowych do zmienionych przepisów kończy się już za niewiele ponad miesiąc.

Pod koniec 2021 r. weszła w życie ustawa o kasach zapomogowo-pożyczkowych. Zastąpiła ona dotychczasowe rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w zakładach pracy. W konsekwencji, dotychczasowe pracownicze kasy zapomogowo-pożyczkowe przekształciły się w kasy zapomogowo-pożyczkowe. Wraz z przeobrażeniem, jednostki te muszą dostosować swoje funkcjonowanie do przepisów zawartych w ustawie.

Na dostosowanie statutu do nowych przepisów i złożenie wniosku o wpis do rejestru REGON, ustawodawca wyznaczył 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Termin ten upływa już 11 kwietnia 2023 r. Niewywiązanie się ze wspomnianych obowiązków może skutkować utrudnieniami w dalszym funkcjonowaniu kas zapomogowo-pożyczkowych.

Pracodawca ma obowiązek współdziałać z KZP m. in. w zakresie prowadzenia obsługi kasowej i prawnej, odprowadzania wpłat wpisowego, a także miesięcznych wkładów na rachunek kasy. Właśnie dlatego warto, aby zainteresował się etapem wdrożeniowym wspomnianych wyżej obowiązków. Pamiętajmy, że choć KZP jest podmiotem niezależnym, to w przypadku utrudnień w korzystaniu z tej formy pomocy, pracownicy w pierwszej kolejności przychodzą zazwyczaj właśnie do pracodawcy.

Współdziałanie może działać też w drugą stronę. Pracownik niewywiązujący się z wyznaczonych przez pracodawcę obowiązków w zakresie obsługi KZP, może zostać zwolniony dyscyplinarnie. Warto tu wspomnieć o wyroku Sądu Rejonowego w Człuchowie z 16 grudnia 2022 r. (sygn. IV P 72/22), stwierdzającym, że:

  • z pracownikiem wyznaczonym do obsługi kasy, który przywłaszczył środki zgromadzone w ramach KZP pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia;
  • przywłaszczenie pieniędzy z KZP może być uznane za ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych. Bez znaczenia jest tutaj fakt, że środki te nie stanowią mienia pracodawcy;
  • przywłaszczenie środków przez osobę wyznaczoną do pieczy nad finansami KZP może być uznane za wyjątkowo nielojalne, i tym samym spowodować utratę zaufania względem danego pracownika. To z kolei może uniemożliwić jego dalsze zatrudnienie.

Wspomniane regulacje nie nakładają na pracodawcę wprost nowych obowiązków. Mając jednak na uwadze jego silne związki z funkcjonowaniem KZP, warto zaznaczać, że powinien on wspierać prawidłowe funkcjonowanie kas.