...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

ORD-U tylko do 31 marca

...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

Tylko do końca tego miesiąca przedsiębiorcy mają czas na złożenie informacji ORD-U. Do 31 marca muszą zatem poinformować właściwy urząd skarbowy o umowach zawartych z nierezydentami w rozumieniu przepisów prawa dewizowego.

Informację ORD-U sporządza się za rok podatkowy, jeśli:

  • jedna ze stron zawartej umowy, bezpośrednio lub pośrednio, bierze udział w zarządzaniu lub kontroli drugiej strony umowy albo posiada udział w jej kapitale uprawniający do co najmniej 5% wszystkich praw głosu*,

lub

  • inny podmiot, niebędący stroną umowy, równocześnie bierze udział, bezpośrednio lub pośrednio, w zarządzaniu lub kontroli podmiotów będących stronami umowy albo posiada udziały w kapitałach tych podmiotów uprawniające, w każdym z nich, do co najmniej 5% wszystkich praw głosu*,

lub

  • nierezydent, będący stroną umowy, posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorstwo, oddział lub przedstawicielstwo w rozumieniu odrębnych przepisów**

– i jeżeli podmiot obowiązany do sporządzenia i przekazania informacji wiedział lub mógł wiedzieć, przy zachowaniu należytej staranności, o fakcie posiadania takich udziałów lub o fakcie posiadania przez nierezydenta przedsiębiorstwa, oddziału lub przedstawicielstwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

*dotyczy umów zawartych z tym samym nierezydentem, a suma należności lub zobowiązań wynikająca z zawartych umów przekroczyła równowartość 300 000 euro;

**dotyczy umów, w których jednorazowa wartość należności albo zobowiązań przekroczyła równowartość 5 000 euro.

Wartości podane w obcej walucie przelicza się na złotówki po średnim kursie ogłoszonym przez NBP na 31 grudnia roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym zawarto umowę lub wystawiono/ otrzymano fakturę bądź inne rachunki potwierdzające jej zawarcie. Zatem do kalkulacji wartości zobowiązań lub należności wyrażonych w walucie obcej wynikających z umów lub faktur bądź innych rachunków zawartych / dotyczących roku podatkowego 2020, należy stosować średni kurs ogłoszony przez NBP w dniu 31 grudnia 2019 r.

Co istotne – złożenie formularza TP-R nie zwalnia z obowiązku złożenia informacji ORD-U (tak jak w ubiegłych latach funkcjonowało to w odniesieniu do informacji PIT-TP / CIT-TP).

Zwracamy również uwagę, że niezłożenie informacji ORD-U w terminie niesie za sobą ryzyko odpowiedzialności karno-skarbowej.

 

Wojciech Niedźwiedzki
Senior Consultant | Doradca podatkowy
wojciech.niedzwiedzki@olesinski.com

Magdalena Lasota
Consultant | Dział podatkowy
magdalena.lasota@olesinski.com