...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

One Stop Shop, czyli nowa procedura rozliczania VAT dla e-commerce

1 lipca 2021 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy w zakresie poboru oraz rozliczania VAT w transgranicznym handlu elektronicznym pomiędzy przedsiębiorcami a konsumentami (B2C). Nowelizacja ustawy o VAT, nad którą trwają prace legislacyjne, wynika z konieczności wdrożenia przez Polskę rozwiązań przewidzianych w unijnym pakiecie e-commerce.

Wśród projektowanych zmian przewidziano m.in. rozszerzenie i modyfikację procedury MOSS, która obecnie stosowana jest do usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych i usług świadczonych drogą elektroniczną (usługi TEB) oraz stworzenie punktu kompleksowej obsługi One Stop Shop (OSS).

Zgodnie z obowiązującym brzmieniem ustawy o VAT, na postawie przepisów dotyczących MOSS, podatnicy świadczący usługi TEB na rzecz konsumentów w państwach członkowskich (w których podatnicy ci nie mają siedziby działalności gospodarczej) mogą rozliczyć VAT należny z tytułu świadczenia tego rodzaju usług za pośrednictwem państwa członkowskiego identyfikacji. Procedura MOSS pozwala podatnikom uniknąć rejestracji oraz obowiązków ewidencyjno-sprawozdawczych w każdym państwie członkowskim, w którym znajdują się usługobiorcy.

Planowane zmiany przewidują rozszerzenie i modyfikację unijnej i nieunijnej procedury MOSS (uregulowanej w rozdziałach 6a i 7 działu XII ustawy o VAT). W rezultacie od 1 lipca 2021 r. procedura MOSS zostanie zastąpiona procedurą OSS. Podobnie jak w przypadku MOSS, w ramach OSS obowiązywać będą procedury unijna i nieunijna.

Z unijnej procedury OSS będą mogli skorzystać:

  • podatnicy posiadający siedzibę działalności gospodarczej na terytorium UE, dokonujący wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość (WSTO) i świadczący usługi na rzecz konsumentów,
  • podatnicy nieposiadający siedziby działalności gospodarczej w UE, dokonujący dostaw w ramach WSTO,
  • podatnicy ułatwiający dostawy (interfejsy elektroniczne) w ramach WSTO i dostawy krajowe (niezależnie od tego, czy posiadają oni siedzibę działalności gospodarczej na terytorium UE, czy w kraju trzecim).

 

Procedura OSS nieunijna będzie natomiast przewidziana wyłącznie dla podatników niemających siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium UE, świadczących usługi na rzecz konsumentów, dla których to usług miejscem świadczenia jest terytorium państwa członkowskiego konsumpcji.

Podatnicy dokonujący na terytorium UE dostaw towarów i świadczący usługi na rzecz konsumentów, jeśli zdecydują się na skorzystanie z procedury OSS, będą mogli:

  • dokonać elektronicznej rejestracji dla celów VAT w jednym państwie członkowskim (bez konieczności rejestracji VAT w wielu krajach, do których sprzedawane są towary bądź świadczone są usługi),
  • deklarować i wpłacać VAT należny w ramach jednej elektronicznej kwartalnej deklaracji,
  • współpracować z administracją podatkową państwa członkowskiego siedziby działalności gospodarczej, nawet jeśli dokonywane dostawy / świadczenie usług mają charakter transgraniczny.

 

Korzystanie z procedury OSS będzie miało charakter fakultatywny. Należy jednak pamiętać, że jeżeli podatnik zdecyduje się zarejestrować na potrzeby procedury unijnej lub nieunijnej, będzie musiał deklarować i płacić podatek w ramach OSS dla wszystkich dostaw lub usług mogących być przedmiotem tych procedur. Nie będzie zatem możliwe wybiórcze deklarowanie i rozliczanie VAT (tzn. część w deklaracji VAT właściwej dla OSS, a część w krajowych deklaracjach podatkowych państw członkowskich konsumpcji).

 

Joanna Skibicka-Mroczyńska
Senior Consultant | Doradca podatkowy
joanna.skibicka-mroczynska@olesinski.com