...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

Odpady objęte monitorowaniem w SENT

Od 22 lutego 2022 r. kolejne towary zostały objęte obowiązkowym monitorowaniem w SENT. Zmiana dotyczy przemieszczania określonych rozpuszczalników i przywozu do Polski odpadów z zagranicy.

 

Zmiany w rozporządzeniu

Nowy obowiązek wynika z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 stycznia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz. U. z 2022 r., poz. 178).

Do katalogu towarów, których przewóz podlega obowiązkowym zgłoszeniom w SENT dodano:

 • określone rozpuszczalniki i rozcieńczalniki, tj. towary objęte pozycją CN 3814, zawierające więcej niż 70% masy olejów ropy naftowej, inne niż towary objęte tą pozycją zawierające alkohol etylowy, gdy ich przesyłka przekracza 500 kg brutto lub 500 litrów objętości;
 • towary inne niż wymienione w ustawie o SENT[1], będące jednocześnie odpadami w rozumieniu ustawy o odpadach, które podlegają przepisom rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przemieszczania odpadów, bez względu na ich ilość w przesyłce.

 

O jakich odpadach mowa?

Odpadami w rozumieniu ustawy o odpadach jest każda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się jest obowiązany.

Z kolei na gruncie regulacji unijnych odpadami podlegającymi przepisom Rozporządzenia nr 1013/2006 są m.in.:

 • części nienadające się do wykorzystania (np. usunięte baterie, zużyte katalizatory),
 • substancje, które nie spełniają już należycie swoich funkcji (np. zanieczyszczone kwasy, zanieczyszczone rozpuszczalniki, zużyte sole hartownicze),
 • pozostałości z procesów przemysłowych (np. żużle, pozostałości podestylacyjne),
 • pozostałości z procesów usuwania zanieczyszczeń (np. szlamy z płuczki, pyły z filtrów workowych, zużyte filtry) czy też
 • pozostałości z obróbki skrawaniem lub wykończającej (np. wióry, zgary itp.).

Obowiązek monitorowania odpadów dotyczy wyłącznie przywozu odpadów do Polski (wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu). Zgodnie z ww. rozporządzeniem Ministra Finansów przewozy rozpoczynające się na terytorium kraju (przewozy w całości krajowe, wywóz odpadów z Polski) oraz te objęte procedurą celną tranzytu są zwolnione z obowiązku raportowania. Zwolnieniem objęte są także przemieszczenia niektórych odpadów przeznaczonych do odzysku, o ile ich ilość nie przekracza 20 kg. Są to:

a) odpady wyszczególnione w załączniku III lub IIIB do Rozporządzenia nr 1013/2006, w tym m.in.:

 • odpady zespołów elektrycznych składające się wyłącznie z metali lub stopów,
 • złom elektroniczny (np. płytki obwodów drukowanych, podzespoły elektroniczne, kable itd.) i odzyskane podzespoły elektroniczne,
 • odpady odpowiednie do odzysku metali pospolitych i metali szlachetnych,
 • opakowania kompozytowe, składające się głównie z papieru;

b) mieszaniny, niesklasyfikowane pod żadnym kodem w załączniku III do Rozporządzenia nr 1013/2006 lub składające się z dwóch lub więcej rodzajów odpadów wymienionych w tym załączniku, jeżeli skład tych mieszanin nie utrudnia poddania ich racjonalnemu ekologicznie odzyskowi i mieszaniny te zostały wyszczególnione w załączniku IIIA do Rozporządzenia nr 1013/2006.

 

Omawiana zmiana wprowadza obowiązek dokonywania zgłoszeń w SENT dla wielu przedsiębiorców, którzy do tej pory nie byli zobowiązani do raportowania przewozów. Realizacja zgłoszeń w tym systemie wymaga w pierwszej kolejności zarejestrowania podmiotu i jego upoważnionych pracowników na platformie PUESC.

 

Małgorzata Tchórzewska
Senior Consultant | Dział podatkowy
malgorzata.tchorzewska@olesinski.com

 

[1] Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi, t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1857

Małgorzata Tchórzewska

Senior Consultant
Doradca podatkowy | OW Tax

malgorzata.tchorzewska@olesinski.com