...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

Od kiedy uproszczenie obowiązku sprawozdawczego?

Nowelizacja ustawy antyzatorowej podpisanej 14 listopada przez Prezydenta RP może znacznie uprościć obowiązek sprawozdawczości. Większość zmian, które wprowadza dokument wejdzie w życie już 8 grudnia 2022 r.

 

Zmiany dotyczące sprawozdawczości

Obowiązki, które wejdą w życie już w pierwszej połowie grudnia to m.in:

  • nałożenie na wszystkich przedsiębiorców obowiązku złożenia drugiej stronie transakcji handlowej oświadczenia o posiadaniu, uzyskaniu albo utracie statusu „dużego przedsiębiorcy”;
  • wartości świadczeń pieniężnych wyrażone w obcej walucie, dla celów sprawozdania będą przeliczane według zasad rachunkowości przyjętych przez jednostkę.

A od 1 stycznia 2023 r. zacznie obowiązywać m.in.:

  • wydłużenie terminu na złożenie sprawozdania finansowego do 30 kwietnia (zamiast 31 stycznia);
  • złożenie korekty sprawozdania wymagane będzie, jeżeli co najmniej w jednej pozycji dane ulegną zmianie o min. 10%;
  • wyłączenie ze sprawozdań przedawnionych świadczeń;
  • wyłączenie ze sprawozdań świadczeń z transakcji handlowych zawieranych w zakresie działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;
  • wyłączenie ze sprawozdań transakcji handlowych, których stronami są tylko podmioty należące do tej samej grupy kapitałowej.

 

Ostatnie zmiany pod koniec stycznia

24 stycznia 2023 r. wejdzie w życie ostatnia zmiana z nowelizacji. Zgodnie z nią w transakcjach handlowych, w których dłużnikiem jest duży przedsiębiorca, a wierzycielem mikro, mały albo średni, zastrzeżenie umowne wyłączające albo ograniczające prawo wierzyciela do przelewu wierzytelności staje się bezskuteczne, jeżeli zapłata nie nastąpiła w terminie określonym w umowie. Jeżeli tego terminu w umowie nie określono – od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego. Przepis ten nie będzie obowiązywał, jeżeli dłużnikiem będzie podmiot publiczny.

W związku z podpisaniem ustawy o nowelizacji ustawy antyzatorowej przez Prezydenta, już niedługo na naszym blogu pojawi się aktualizacja cyklu Płynnie o zatorach płatniczych.

Sebastian Kleszyk

Manager
Radca prawny | OW Legal

sebastian.kleszyk@olesinski.com