Obywatele Białorusi i Ukrainy złożą wnioski wizowe w Polsce

Obywatele Ukrainy i Białorusi będą mogli otrzymać wizę krajową bez opuszczania terytorium Polski. Rozporządzenie, które weszło w życie 30 sierpnia[1] umożliwia cudzoziemcom – w określonych przypadkach – złożenie wniosków wizowych do Ministra Spraw Zagranicznych RP. Jest to spore ułatwienie dla cudzoziemców, którzy ze względu na sytuację w kraju pochodzenia nie są w stanie wrócić do niego, aby złożyć wniosek wizowy we właściwym konsulacie.

 

Warunki złożenia wniosku w Polsce

Wnioski wizowe do Ministra Spraw Zagranicznych mogą składać legalnie przebywający w Polsce:

  • obywatele Białorusi i Ukrainy, którzy ubiegają się o wydanie wizy pracowniczej[2] i zamierzają wykonywać pracę jako kierowcy w międzynarodowym transporcie drogowym lub w niezarobkowym międzynarodowym przewozie drogowym,
  • obywatele Ukrainy, którzy ubiegają się o wydanie wizy pracowniczej[3] i zamierzają pracować jako piloci samolotu cywilnego lub inni członkowie załogi, nieposiadający certyfikatu członka załogi,
  • obywatele Białorusi, jeżeli oświadczą, że nie mogą ze względów bezpieczeństwa, grożących represji lub prześladowania wrócić na Białoruś, którzy w dniu złożenia wniosku wizowego legalnie przebywali w Polsce na podstawie ważnej wizy humanitarnej albo oświadczą, że bezpośrednio przed 24 lutego 2022 r. legalnie przebywali na Ukrainie i przybyli do Polski w związku z wojną na jej terytorium.

 

Wnioski o wydanie wiz składać można do 31 grudnia 2022 r.

 

Procedura wizowa

Jak podaje MSZ, szczegółowe informacje na temat procedury i miejsca składania wniosków wizowych zostaną przekazane wkrótce. Ponieważ w postępowaniu wizowym Minister Spraw Zagranicznych może korzystać z pośredników wizowych, możemy się spodziewać, że punkty przyjmowania wniosków pojawią się w całej Polsce.

Eksperci OW służą wsparciem w postępowaniach wizowych, jak również w pozostałych kwestiach związanych z legalizacją zatrudnienia i pobytu cudzoziemców.

 

Milena Zalesińska
Senior Associate | Radca prawny | OW Legal
milena.zalesinska@olesinski.com

Ewa Pabian
Associate | OW Legal
ewa.pabian@olesinski.com

 


[1] Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 sierpnia 2022 r. w sprawie wydawania wiz krajowych cudzoziemcom przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2022 r., poz. 1809) https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1809

[2] tj. w celu, o którym mowa w art. 60 ust. 1 pkt 5 i 6 Ustawy o cudzoziemcach

[3] tj. w celu, o którym mowa w art. 60 ust. 1 pkt 5 i 6 Ustawy o cudzoziemcach

Milena Zalesińska

Manager
Radca prawny | OW Legal

milena.zalesinska@olesinski.com

Ewa Pabian

Senior Associate
OW Legal

ewa.pabian@olesinski.com