Prokurenci spółek, którzy z tytułu pełnienia tej funkcji pobierają wynagrodzenie podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym niezależnie od źródła przychodu, będą podlegać obowiązkowej składce zdrowotnej. To rozwiązanie zaproponowane w projekcie ustawy nowelizującej[1] m.in. ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

Zmiany mają zacząć obowiązywać od 1 lipca 2022 r.

 

Potrzeba zmian

Nowelizowany przepis obecnie wskazuje na obowiązek uiszczania składki zdrowotnej przez osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie. W związku z tym w praktyce pojawiały się wątpliwości, czy na podstawie tego przepisu prokurent podlega obowiązkowej składce zdrowotnej.

Wprowadzenie zmiany w przepisie ma doprecyzować zakres podmiotowy jego stosowania, a zarazem rozwiać wszystkie, pojawiające się na jego gruncie wątpliwości.

 

Co jest podstawą wyliczenia obowiązkowej składki zdrowotnej prokurenta?

Podstawą jest kwota odpowiadająca wysokości wynagrodzenia pobieranego z tytułu powołania.

Wynagrodzenie to, może być określone w osobnym stosunku prawnym m.in. umowie o pracę, umowie zlecenia lub w samym akcie powołania. Dlatego obowiązkowa składaka zdrowotna będzie opłacana także w sytuacji, gdy wynagrodzenie prokurenta zostało ustalone jedynie w uchwale, bez zawierania odrębnych umów ze spółką.

 

Paweł Stanek
Senior Associate | Radca prawny
pawel.stanek@olesinski.com

Bartosz Pasternak
Intern | Dział prawny
bartosz.pasternak@olesinski.com

 

[1] projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 22 kwietnia 2022 r. druk nr 2186

Paweł Stanek

Senior Associate
Radca prawny | OW Legal

pawel.stanek@olesinski.com