Na początku stycznia została opublikowana interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, w której odniósł się do wątpliwości dotyczących neutralności podatkowej przy uproszczonej procedurze połączenia spółek.

 

Czym jest uproszczone połączenie spółek?

Uproszczone połączenie spółek zostało wprowadzone do k.s.h.[1] w ubiegłym roku. W przeciwieństwie do klasycznego połączenia, nie wymaga podwyższenia kapitału zakładowego w spółce przejmującej i pozwala na nieprzyznanie udziałów lub akcji spółki przejmującej wspólnikom spółki przejmowanej – w przypadku, gdy jeden wspólnik posiada bezpośrednio lub pośrednio wszystkie udziały lub akcje w łączących się spółkach (albo wspólnicy posiadają udziały lub akcje w tej samej proporcji we wszystkich łączących się spółkach).

Zobacz więcej: Uproszczone połączenie

 

Od początku istniały wątpliwości, czy zastosowanie uproszczonej procedury pozwoli na zachowanie neutralności podatkowej połączenia.

 

Stanowisko KIS

Zdaniem Dyrektora KIS uproszczone połączenie może nie być neutralne podatkowo. Jeżeli spółka przejmująca nie przydzieli wspólnikom spółki przejmowanej udziałów w związku z połączeniem, to po stronie spółki przejmującej może powstać przychód. Będzie nim wartość rynkowa majątku spółki przejmowanej, otrzymanego przez spółkę przejmującą, ustalona na dzień poprzedzający połączenie. Przychód będzie liczony od całej wartości rynkowej majątku spółki przejmowanej, ponieważ nie powstaną nowe udziały ani akcje.[2]

Mamy więc do czynienia z sytuacją, gdy w standardowej procedurze możliwe jest zachowanie neutralności podatkowej połączenia, natomiast w jej uproszczonej wersji występuje duża niepewność co do skutków podatkowych.

 

Do uproszczonego połączenia spółek trzeba podchodzić ostrożnie

Spółki, które zdecydują się na uproszczone połączenie, muszą liczyć się z możliwością powstania przychodu podatkowego.

Ustawodawca uprościł procedurę połączenia spółek w k.s.h., ale nie wprowadził koniecznych zmian w przepisach podatkowych, aby skutki podatkowe połączenia były jednakowe, niezależnie od stosowanej procedury.

Jest to wyraźne przeoczenie ustawodawcy, które powinno zostać naprawione stosowną nowelizacją przepisów. Do tego czasu zalecamy dokładną analizę przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z uproszczonego połączenia spółek.

 

W przypadku pytań lub wątpliwości, zachęcamy do kontaktu z naszym zespołem.

 


[1] Art. 5151 k.s.h.

[2] Interpretacja Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej z 21 grudnia 2023 roku, sygn. akt : 0111-KDIB1-1.4010.680.2023.1.AW.

Paweł Stanek

Senior Associate
Radca prawny | OW Legal

pawel.stanek@olesinski.com

Katarzyna Chmielewska

Senior Associate
Radca prawny | OW Legal

katarzyna.chmielewska@olesinski.com