Nowy sposób postępowania z odpadami budowlanymi i rozbiórkowymi

Z początkiem 2023 roku mają wejść w życie przepisy[1] dotyczące zasad zbierania oraz odbierania odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Ich wprowadzenie wynika z konieczności implementacji unijnej dyrektywy[2]. Nowy obowiązek będzie dotyczył przedsiębiorców prowadzących roboty budowlane.

 

Sposób postępowania z odpadami budowlanymi i rozbiórkowymi

Na podstawie nowych przepisów odpady budowlane i rozbiórkowe będą zbierane oraz odbierane selektywnie z podziałem na co najmniej sześć frakcji, które obejmą:

  • drewno,
  • metale,
  • szkło,
  • tworzywa sztuczne,
  • gips,
  • odpady mineralne, w tym beton, cegłę, płytki i materiały ceramiczne oraz kamienie.

Obowiązek nie będzie dotyczył gospodarstw domowych oraz punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (tzw. PSZOK-ów).

Za brak realizacji obowiązku przedsiębiorcom będzie grozić administracyjna kara pieniężna.

 

Definicja odpadów budowlanych i rozbiórkowych

Zmiany wynikają z nowelizacji przepisów ustawy o odpadach, obowiązującej od początku 2022 rok, która wprowadziła definicję odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Zostały one określone jako odpady powstałe podczas robót budowlanych. Definicja obejmuje również odpady pochodzące z drobnych i samodzielnie wykonywanych robót budowlanych w gospodarstwach domowych. Z prowadzenia ewidencji takich odpadów zwolniono jednak osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami.

Wprowadzono również zmianę definicji odpadów komunalnych, z której wyłączono odpady budowlane i rozbiórkowe. Do tej pory część takich odpadów często była przekazywana do gminnych systemów gospodarowania odpadami komunalnymi.

 

Wejście w życie przepisów

Większość przepisów nowelizowanej ustawy obowiązuje już od początku 2022 roku. Natomiast regulacje dotyczące obowiązku selektywnego zbierania, odbierania i sortowania odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz możliwości nałożenia administracyjnej kary pieniężnej za niewypełnianie tego obowiązku, wejdą w życie 1 stycznia 2023 r.

W uzasadnieniu nowelizacji wskazano, że wynika to z konieczności przeprowadzenia zmian organizacyjnych i formalnych niezbędnych do dostosowania do nowych wymagań prawnych. Założeniem wprowadzonych zmian jest przede wszystkim właściwe zagospodarowanie tego rodzaju odpadów.

 

Aleksandra Walasek
Senior Associate | Dział prawny
aleksandra.walasek@olesinski.com

Małgorzata Rakoczy
Junior Associate | Dział prawny
malgorzata.rakoczy@olesinski.com

 

[1] Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2151): https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002151.

[2] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008L0098-20180705&from=EN