Do końca września 2021 r. pożegnamy dotychczasowy system poboru opłat za przejazd drogami krajowymi, znany jako viaTOLL. Od czerwca bieżącego roku działa bowiem nowy system e-TOLL. W okresie przejściowym oba systemy będą funkcjonować równolegle.

 

Nowy system e-TOLL

System e-TOLL objął sieć płatnych dróg krajowych dla pojazdów ciężkich, a na płatnych odcinkach autostrady A2 i A4, zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, mogą z niego korzystać również użytkownicy pojazdów „lekkich”. Do integracji z systemem konieczne jest posiadanie Zewnętrznego Systemu Lokalizacji (ZSL), urządzenia On Board Unit (OBU) lub aplikacji na urządzeniu mobilnym.

Wraz z systemem wprowadzono ulgę podatkową, związaną z wydatkami na wyposażenie pojazdów w urządzenia ZSL lub OBU.

 

Przedmiot ulgi                            

Ulga została wprowadzona zarówno w PIT, jak i CIT. Polega na odliczeniu od dochodu (przychodu) z pozarolniczej działalności gospodarczej lub od dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej, ustalonego na podstawie prowadzonej podatkowej książki przychodów i rozchodów lub pełnych ksiąg rachunkowych (w PIT) albo od dochodu z innych źródeł niż zyski kapitałowe (w CIT) poniesionych w 2021 r.:

  • wydatków na nabycie zewnętrznego systemu lokalizacyjnego lub urządzenia pokładowego,
  • opłat z tytułu umowy na obsługę zewnętrznego systemu lokalizacyjnego albo urządzenia pokładowego,
  • opłat z tytułu umowy leasingu, najmu lub dzierżawy zewnętrznego systemu lokalizacyjnego lub urządzenia pokładowego lub innej umowy o podobnym charakterze, na podstawie której taki system albo takie urządzenie zostały oddane do używania.

Przy czym te kwoty powinny zostać pomniejszone o podatek VAT.

Wydatki i opłaty podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie, a dodatkowo w przypadku PIT, gdy nie zostały odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

 

Maksymalna wysokość ulgi podatkowej

Podatnik może odliczyć wydatki i opłaty maksymalnie do wysokości kwoty stanowiącej iloczyn 500 zł oraz liczby systemów lokalizacyjnych lub urządzeń pokładowych. Ustawodawca wprowadził również ograniczenie, które powoduje, że liczba systemów lub urządzeń nie może być większa niż liczba pojazdów, które w 2021 r. wykonały co najmniej jeden przejazd, za który podatnik uiścił opłatę elektroniczną z wykorzystaniem tego systemu lub urządzenia.

 

Jeśli są Państwo zainteresowani szczegółami ulgi, zapraszamy do kontaktu. Nasi eksperci chętnie odpowiedzą na Państwa pytania.

 

Wojciech Niedźwiedzki
Manager | Doradca podatkowy
wojciech.niedzwiedzki@olesinski.com

Martyna Górecka
Consultant | Dział podatkowy
martyna.gorecka@olesinski.com

Martyna Górecka

Senior Consultant
Radca prawny | OW Tax

martyna.gorecka@olesinski.com