Nowości dotyczące świadectw charakterystyki energetycznej budynków – ważne dla inwestorów, sprzedających i wynajmujących

28 kwietnia 2023 r. wejdzie w życie nowelizacja prawa budowlanego i ustawy o charakterystyce energetycznej budynków, która doprecyzuje obowiązki związane ze świadectwami charakterystyki energetycznej budynków. Nowe przepisy dotkną przede wszystkim właścicieli (i zarządców), sprzedających i wynajmujących lokale mieszkalne lub budynki, a także inwestorów planujących roboty budowlane wymagające uzyskania pozwolenia na budowę. Za brak dostosowania się do nowych wytycznych będą groziły kary. Co się zmieni?

 

Obowiązki sprzedających budynki i lokale

Sprzedający będzie musiał przekazać świadectwa charakterystyki energetycznej przy sporządzeniu aktu notarialnego umowy przeniesienia prawa własności albo spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Będzie to obowiązek bezwzględny – notariusz  będzie musiał odnotować przekazanie świadectwa.

Nowelizacja wprowadza też obowiązek dotyczący reklamowania nieruchomości przeznaczonej na sprzedaż. Sprzedający lub pośrednik będzie zobowiązany do podania w ogłoszeniu lub reklamie informacji o wskaźnikach rocznego zapotrzebowania na energię użytkową, końcową i nieodnawialną energię pierwotną oraz o udziale odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową i o jednostkowej wielkości emisji CO.

 

Obowiązki wynajmujących

Wynajmujący lokale lub budynki będą musieli obowiązkowo przekazać kopię świadectwa charakterystyki energetycznej przy zawieraniu umowy najmu – bez możliwości wyłączenia tego obowiązku w umowie. Podobnie jak w przypadku lokali i budynków wystawianych na sprzedaż, w ofercie lub reklamie najmu, wynajmujący lub osoby działające na ich zlecenie, będą zobowiązani do podania informacji o wskaźnikach rocznego zapotrzebowania na energię.

 

Co z inwestorami?

Od 28 kwietnia 2023 r. do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie, inwestor będzie musiał przedłożyć kopię świadectwa charakterystyki energetycznej. Zatem każdy właściciel nieruchomości, zamierzający wykonać roboty budowlane wymagające uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, będzie zobowiązany do sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej.

 

Kary za niedopełnienie obowiązków

Za nieprzekazanie świadectwa charakterystyki energetycznej sprzedającemu będzie groziła kara grzywny, wymierzana na podstawie Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Wyniesie maksymalnie 5 000 zł. Taka sama kara będzie mogła zostać wymierzona wynajmującemu za nieprzekazanie kopii świadectwa charakterystyki energetycznej przy zawieraniu umowy najmu. Co ważne dla osób reprezentujących spółki sprzedające lub wynajmujące nieruchomości, grzywnie podlega też osoba działająca w imieniu osoby fizycznej, prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.

 

Certyfikaty mają swoją datę ważności

Świadectwa charakterystyki energetycznej są ważne przez 10 lat od dnia sporządzenia. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy w wyniku przeprowadzonych robót budowlano-instalacyjnych uległa zmianie charakterystyka energetyczna budynku lub jego części, wówczas trzeba będzie sporządzić nowe świadectwo.

 

Sprzedajesz, wynajmujesz lub inwestujesz? Czas na sporządzenie świadectwa!

W wyniku nowelizacji przy zawieraniu każdej umowy najmu i sprzedaży budynku lub jego części po 28 kwietnia 2023 r. sprzedający, wynajmujący bądź inwestor będą musieli legitymować się ważnym świadectwem charakterystyki energetycznej. Również przy składaniu wniosku o wydanie decyzji o pozwolenie na użytkowanie po tym terminie. Jak pozyskać taki certyfikat? Należy zamówić go u osoby, która posiada stosowne uprawnienia. Ministerstwo Rozwoju i Technologii prowadzi Centralny Rejestr Charakterystyki Energetycznej Budynków, w którym znajduje się wykaz osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. Jest on dostępny na stronie: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/centralny-rejestr-charakterystyki-energetycznej-budynkow.

Wojciech Kozorys

Senior Associate
Radca prawny | OW Legal

wojciech.kozorys@olesinski.com