Projekt nowelizacji Kodeksu spółek handlowych w zakresie prawa holdingowego został w ostatnich miesiącach poddany konsultacjom społecznym. W wyniku debaty publicznej, pojawiły się zrewidowane propozycje zmian do KSH.

O pierwszym projekcie nowelizacji KSH pisaliśmy w newsletterze w sierpniu br.

Poniżej najważniejsze zmiany wprowadzone po konsultacjach:

 • „grupa spółek” będzie powstawała na podstawie uchwały o uczestnictwie podejmowanej przez Zgromadzenie Wspólników (ZW) lub Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA) spółki zależnej większością ¾ głosów lub bezwzględną większością w razie osiągnięcia kworum co najmniej 50% – do powstania grupy spółek nie będzie więc konieczności zawierania umowy holdingowej czy modyfikacji umowy spółki zależnej; w takiej samej formie spółka zależna będzie mogła zdecydować o wyjściu z grupy spółek;
 • wiążące polecenie kierowane do spółki zależnej będzie wymagało formy pisemnej pod rygorem nieważności – w przeciwieństwie do pierwszego projektu, forma elektroniczna lub dokumentowa nie będą już wystarczające;
 • zmienione mają być również zasady odmowy wykonania polecenia spółki dominującej:
  • jednoosobowa spółka zależna będzie mogła odmówić wykonania polecenia, jeżeli mogłoby doprowadzić do niewypłacalności tej spółki albo do zagrożenia jej wypłacalności – we wcześniejszym projekcie nowelizacji jednoosobowe spółki nie miały żadnej możliwości odmowy wykonania polecenia spółki dominującej;
  • inne spółki zależne (także te z udziałem spółki dominującej w wysokości ponad 75% w kapitale zakładowym) mogą odmówić wykonania polecenia, jeżeli będzie istnieć uzasadniona obawa, że jest ono sprzeczne z interesem tej spółki i wyrządzi jej szkodę, która nie będzie naprawiona przez spółkę dominującą (lub inną spółkę zależną należącą do grupy spółek) w okresie najbliższych dwóch lat;
 • prawo udziałowców do żądania przymusowego odkupu udziałów bądź akcji będzie uzależnione od ujawnienia uczestnictwa w grupie spółek w rejestrze przedsiębiorców;
 • w określonych sytuacjach spółka dominująca ma odpowiadać odszkodowawczo wobec akcjonariusza lub wspólnika spółki zależnej, gdy wykonanie polecenia przez spółkę zależną doprowadzi do obniżenia wartości jego udziału lub akcji; odpowiedzialność nie będzie ograniczona do sytuacji niewypłacalności spółki zależnej, jak przed konsultacjami projektu ustawy;
 • najnowszy projekt nie dopuszcza możliwości wyłączenia odpowiedzialności spółki dominującej w statucie lub umowie spółki;
 • konieczność odkupienia przez spółkę dominującą udziałów lub akcji mniejszościowych wspólników lub akcjonariuszy spółki zależnej, którzy nie zgadzają się na surowsze niż przewidziane w KSH wymogi odmowy wykonania wiążącego polecenia przez spółkę zależną;
 • przepisy o grupach spółek mogą być rozszerzone także na spółki powiązane, jeżeli umowa albo statut spółki powiązanej będzie tak stanowić;
 • przepisy ustawy o grupie spółek nie będą stosowane do spółki publicznej, która jest spółką zależną od spółki dominującej pozostającej w grupie spółek;
 • projekt przewiduje także ułatwienia w zakresie protokołowania posiedzeń zarządu i rady nadzorczej – na protokole ma być wymagany podpis tylko jednego członka prowadzącego posiedzenie lub zarządzającego głosowanie – dopuszczając jednak w tym zakresie odmienną regulację umowy spółki / statutu, a nawet regulaminu zarządu / rady nadzorczej;
 • projekt przewiduje także zachowanie istniejących obecnie holdingów umownych, zawartych na bazie umowy przewidzianej w art. 7 KSH – umowy te pozostaną w mocy po wejściu w życie projektu, w tym zakresie zastosowanie mają mieć dotychczasowe przepisy KSH.

 

Propozycja nowelizacji Kodeksu spółek handlowych w zakresie prawa holdingowego od początku budziła wiele kontrowersji w środowisku prawniczym. Trzymamy rękę na pulsie – poinformujemy Państwa, gdy tylko projekt zostanie skierowany pod obrady Sejmu.

 

Anna Czornik
Senior Associate | Radca prawny
anna.czornik@olesinski.com

Anna Czornik-Sęczkowska

Manager
Radca prawny | OW Legal

anna.czornik@olesinski.com