...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

Nowelizacja kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego

Od połowy 2021 roku trwały prace nad kolejną nowelizacją kodeksu cywilnego oraz kodeksu postępowania cywilnego, która została podpisana przez Prezydenta RP 27 grudnia 2021 r. Zmiany wejdą w życie 30 czerwca 2022 r.

 

Główne założenia nowelizacji w zakresie prawa cywilnego oraz procedury cywilnej

1. Przedawnienie – ważna zmiana dla dochodzących roszczeń

Obecnie złożenie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej oraz wszczęcie mediacji w sprawie powoduje przerwanie biegu przedawnienia.

Od 30 czerwca 2022 r. ta generalna zasada ulegnie modyfikacji:

  • wszczęcie postępowania mediacyjnego oraz
  • złożenie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej,

zawiesi bieg przedawnienia na czas trwania tego postępowania.

W konsekwencji termin przedawnienia ulegnie przedłużeniu o czas trwania postępowań pojednawczych i nie będzie każdorazowo biegł od początku.  

W uzasadnieniu projektowanych zmian zwrócono uwagę na dostrzegalną w orzecznictwie niejednolitość w zakresie przerywania oraz zawieszania biegu przedawnienia roszczeń. Wątpliwości budził skutek, jaki powodują kolejne wnioski o zawezwanie do próby ugodowej lub kolejne wszczęcie mediacji w danej sprawie. W orzecznictwie przeważa pogląd, że każde wszczęcie postępowania pojednawczego przed sądem prowadzi do przerwania biegu przedawnienia, który po zakończeniu postępowania biegnie od nowa. Wierzyciele obecnie nadużywają tych instytucji poprzez wielokrotne przerywanie biegu przedawnienia, mimo że w rzeczywistości wcale nie zamierzają zawrzeć ugody. W teorii praktyka ta mogła doprowadzić do sytuacji, w której dane roszczenie nigdy nie uległoby przedawnieniu.

 

2. Akt notarialny przy gruntach rolnych wchodzących w skład rolniczej spółdzielni produkcyjnej

Nowelizacja uchyla również wyłączenie, zgodnie z którym formy aktu notarialnego nie wymagają wniesienia gruntu jako wkładu do rolniczej spółdzielni produkcyjnej.

Umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości powinna być zawarta w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności czynności prawnej. Zasada ta na gruncie obecnego stanu prawnego nie ma zastosowania w przypadku, gdy grunty wniesione jako wkład do rolniczej spółdzielni produkcyjnej mają stać się współwłasnością dotychczasowych właścicieli.

Od czerwca 2022 r. również i w tym przypadku dla ważności czynności prawnej będzie wymagana forma aktu notarialnego.

 

3. Wyzysk

Nowelizacja w istotny sposób wpływa na instytucję wyzysku.

Przepis regulujący tę instytucję zostanie od czerwca 2022 r. rozszerzony o nową przesłankębrak dostatecznego rozeznania strony umowy.

Dodatkowo znowelizowane przepisy przyznają osobie wyzyskanej uprawnienie do dokonania wyboru pomiędzy przysługującymi jej roszczeniami, tj. pomiędzy zmniejszeniem swojego świadczenia bądź zwiększeniem świadczenia drugiej strony, a żądaniem unieważnienia umowy.

Ustawodawca wydłuży również termin, w którym osoba wyzyskana będzie mogła skorzystać ze swoich uprawnień. Termin ten będzie wynosił:

  • 3 lata, gdy żądania wynikają z umowy zawartej pomiędzy przedsiębiorcami,
  • 6 lat, gdy stroną umowy będzie konsument.

Przepisy te będą miały zastosowanie do umów zawartych po 30 czerwca 2022r.

 

Kontakt:
Marta Kocińska
Associate | Dział prawny
marta.kocinska@olesinski.com