Nowe zmiany w ustawie o PIT – zwrot nadpłaconego podatku zryczałtowanego

26 października 2022 r. weszła w życie część nowelizacji w ramach tzw. Polskiego Ładu 3.0[1].

 

Wniosek o stwierdzenie nadpłaty

Zgodnie z nowelizacją, do ustawy o PIT został dodany art. 31d, który uprawnia płatnika do wystąpienia o stwierdzenie nadpłaty, jeżeli pobrał on od podatnika zryczałtowany podatek dochodowy nienależnie lub w wysokości większej od należnej.

Dotyczy to podatku, o którym mowa w art. 30 ustawy o PIT, tj. m. in. od przychodów z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach, świadczeń otrzymanych przez emerytów lub rencistów, w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem pracy lub pokrewnym, świadczeń otrzymanych od banków, SKOK-ów lub innych instytucji finansowych w związku z promocjami oferowanymi przez te podmioty, etc.

O ile przed wejściem w życie omawianej nowelizacji wystąpić z wnioskiem o zwrot nadpłaty  mógł tylko podatnik, aktualnie uprawnienie to przyznano również płatnikowi .

Rozbieżności pomiędzy należnym zryczałtowanym podatkiem a faktycznie zapłaconym mogą wystąpić zwłaszcza wtedy, gdy w trakcie roku zmieniają się przepisy podatkowe. Przykład może stanowić ustawa z 9 czerwca 2022 r. (która weszła w życie 1. lipca 2022 r. (tzw. Polski Ład 2.0)[2], która podniosła limit (z 3 000 zł do 4 500 zł) zwolnienia od podatku świadczenia otrzymywanego przez emerytów, w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy, stosowany do dochodów (przychodów) uzyskanych wstecznie już od dnia 1.01.2022 r.

W praktyce oznacza to, że jeśli płatnik do pierwszej połowy roku pobrał zryczałtowany podatek od kwoty nadwyżki w wysokości ponad 3000 zł, to w wyniku podniesienia limitu zwolnienia do 4500 zł w trakcie kolejnych miesięcy roku powstała nadpłata zryczałtowanego podatku. Zmiana przepisów ma zatem umożliwić płatnikowi występowanie z wnioskiem o zwrot podatku.

Zgodnie z nowelizacją, jeżeli wniosek nie budzi wątpliwości, organ podatkowy w terminie 30 dni od jego złożenia zwraca nadpłatę bez wydawania stwierdzającej ten fakt decyzji. Natomiast płatnik kwotę zwróconą przez organ podatkowy niezwłocznie przekazuje podatnikowi.

 

Krok w dobrym kierunku

Jest to pozytywna zmiana. Dotychczas podatnik nie otrzymywał od płatnika informacji na temat pobranego zryczałtowanego podatku. W konsekwencji nie mógł wiedzieć, czy zapłacił podatek w wysokości większej niż należny. Sytuacji nie ułatwia również fakt, że podatku zryczałtowanego nie ujmuje się w zeznaniu rocznym , które mogłoby stanowić podstawę do ostatecznego rozliczenia się podatnika z urzędem skarbowym. Zatem możliwość wystąpienia o zwrot podatku bezpośrednio przez płatnika jest dużym ułatwieniem.

Nowe przepisy mają zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2022 r.

 

Ewa Buczek
Senior Consultant | OW Tax
ewa.buczek@olesinski.com

Mateusz Ostrzygało
Consultant | OW Tax
mateusz.ostrzygalo@olesinski.com

 

[1] Ustawa z 7 października o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 2180).

[2] Dz.U. z 2022 r. poz. 1265