Nowe wzory list osób z dostępem do informacji poufnej już dostępne

Wczoraj, 3 sierpnia 2022, weszło w życie nowe rozporządzenie wykonawcze Komisji Europejskiej, które reguluje wzory list osób posiadających dostęp do informacji poufnej w spółkach będących emitentami. Rozporządzenie zmienia dotychczasową regulację dotyczącą list insiderów. Zmian jest niewiele, jest kilka ważnych nowości.

Wobec emitentów z rynku regulowanego (GPW) w ramach nowego rozporządzenia zaszły małe zmiany we wzorach list:

  • we wzorze listy dotyczącej konkretnych informacji poufnych (Wzór nr 1, Załącznik nr 1) zmieniono kolejność rubryk krajowego numeru identyfikacyjnego i daty urodzenia oraz przeformułowano kilka określeń w treści listy.
  • analogicznie zmieniono wzór listy osób mających stały dostęp do informacji poufnej (Wzór nr 2, Załącznik nr 1). Poza tym zamieniono także kolejność rubryk dotyczących prywatnych numerów telefonów i pełnego adresu miejsca zamieszkania.

Zgodnie z treścią nowego rozporządzenia, listę osób mających dostęp do informacji poufnych sporządza się w formie elektronicznej, która w każdym momencie gwarantuje:

  • ograniczenie dostępu do tej listy do określonych osób, które potrzebują tego dostępu ze względu na charakter pełnionej przez nie funkcji lub zajmowanego stanowiska,
  • dokładność zamieszczonych w niej informacji,
  • dostęp do poprzednich wersji tej listy.

 

Zmiany również dla spółek notowanych na NewConnect

Dodatkowo, rozporządzenie zawiera nowe wzory list dla spółek notowanych na rynku rozwoju MŚP (Załączniki nr 2 i 3), czyli w przypadku Polski – na NewConnect. Te wzory obejmują mniejszy zakres informacji niż wzory dla rynku regulowanego. Uzasadniono to zredukowaniem formalizmu w stosunku do mniejszych spółek z sektora MŚP, np. we wzorze listy osób ze stałym dostępem do informacji poufnej pominięto rubrykę dotyczącą daty urodzenia.

 

Treść rozporządzenia, wraz ze wzorami, znajduje się pod tym adresem.

 

Jakub Trzciński
Junior Associate | Dział prawny
jakub.trzcinski@olesinski.com

Cyryl Szudra
Manager | Adwokat
cyryl.szudra@olesinski.com

Cyryl Szudra

Manager
Adwokat | OW Legal

cyryl.szudra@olesinski.com