Nowe ograniczenia związane ze stanem epidemii już obowiązują

Od 15 grudnia 2021 r. obowiązują nowe obostrzenia związane z trwającym stanem epidemii Sars-Cov-2. Obecne regulacje mają obowiązywać do 31 stycznia 2022 r. Zmiana stanowi nowelizację dotychczasowych przepisów – a nie nowe rozporządzenie. Najważniejsze zmiany obejmują:

 

1. Zmniejszenie limitów osób przebywających w określonych przestrzeniach lub miejscach publicznych do 30%

Do 31 stycznia zostają zmniejszone dotychczasowe maksymalne limity osób przebywających w określonych przestrzeniach lub miejscach z 50% do 30% obłożenia. Dotyczy to przede wszystkim:

  • hoteli,
  • gastronomii,
  • obiektów sportowych – tych zamkniętych i tych na świeżym powietrzu
  • sklepów i punktów usługowych.

 

2. Wyłączenie spod limitów liczby osób zaszczepionych przeciwko COVID-19

Do ustanowionych w rozporządzeniu limitów liczby osób przebywających w pomieszczeniach, budynkach, obiektach, na określonej powierzchni pomieszczeń, obiektów otwartej przestrzeni oraz uczestniczących w zgromadzeniach, nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19.  Warunkiem wyłączenia jest okazanie przez te osoby unijnego cyfrowego zaświadczenia o zaszczepieniu, posiadaniu statusu „ozdrowieńca” lub negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-COV-2

Przepisy nadal jednak nie przewidują wprost uprawnienia przedsiębiorców lub pracodawców do żądania okazania ww. zaświadczenia lub wyniku testu (o projekcie ustawy piszemy tutaj). W efekcie możliwość weryfikacji takich informacji jest ograniczona wyłącznie do sytuacji, w której dana osoba dobrowolnie przedstawi takie dokumenty.

 

Uregulowanie pojęcia osoby zaszczepionej przeciwko COVID-19

Do tej pory przepisy odnosiły się do pojęcia „osoby zaszczepionej”, nie definiując jednak formalnie co to oznacza.

Rozporządzenie od 15 grudnia przewiduje, że przez osobę zaszczepioną rozumie się osobę z wystawionym zaświadczeniem o wykonaniu szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 szczepionką dopuszczoną do obrotu w Unii Europejskiej lub odpowiednikiem dopuszczonym w Polsce. Ponadto musi upłynąć co najmniej 14 dni od podania szczepionki jednodawkowej albo drugiej dawki szczepionki – w przypadku szczepionek dwudawkowych.

Aktualnie przepisy nie przewidują wprost maksymalnego okresu od momentu zaszczepienia się, po upływie którego osoba traci status osoby zaszczepionej. Zapewne warto byłoby doprecyzować, że przez osobę zaszczepioną rozumie się osobę z wystawionym zaświadczeniem, w okresie ważności tego zaświadczenia.

Formalnie zmiana wynika z kolejnej już nowelizacji Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 6 maja 2021 r.

 

Ludmiła Łuczak
Manager | Radca prawny
ludmila.luczak@olesinski.com

Maksymilian Chlebosz
Associate | Dział prawny
maksymilian.chlebosz@olesinski.com

 

Ludmiła Łuczak

Senior Manager
Radca prawny | OW Legal

ludmila.luczak@olesinski.com