Nowe formy dofinansowania miejsc pracy

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej opracowało projekt ustawy o aktywności zawodowej. Przewiduje on wprowadzenie nowych rozwiązań zachęcających pracodawców do tworzenia miejsc pracy zdalnej – m.in. dzięki dofinansowaniom. W projekcie odświeżono też przepisy o świadczeniach aktywacyjnych, umożliwiając przyznawanie ich za zatrudnienie pracowników bezrobotnych na część etatu.

 

Grant na utworzenie stanowiska pracy zdalnej

Pracodawca lub przedsiębiorca będzie uprawniony, na podstawie umowy zawartej ze starostą, do otrzymania grantu na zatrudnienie:

  • skierowanego bezrobotnego rodzica powracającego na rynek pracy, posiadającego co najmniej jedno dziecko w wieku do 18 roku życia lub
  • bezrobotnego sprawującego opiekę nad osobą zależną.

 

Wysokość grantu to maksymalnie 3-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w dniu zawarcia umowy.

Na analogicznych zasadach może zostać przyznany grant za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego opiekuna osoby niepełnosprawnej. Tutaj jednak limit grantu nie może przekraczać 12-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w dniu zawarcia umowy – za każdego skierowanego bezrobotnego opiekuna osoby niepełnosprawnej.

Aby nie narazić się na utratę grantu (i obowiązek jego zwrotu wraz z odsetkami) pracodawca powinien utrzymać zatrudnienie pracownika przez minimalnie 12 miesięcy – jeśli pracownik będzie zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy lub przez okres 18 miesięcy – jeżeli pracownik będzie zatrudniony na pół etatu.

 

Dofinansowania na pracę zdalną w małych i średnich miejscowościach zagrożonych marginalizacją

Ustawa przewiduje również możliwość otrzymania środków na utworzenie stanowiska pracy zdalnej, jeśli miejsce świadczenia pracy zdalnej oraz miejsce zamieszkania zadeklarowane przez poszukującego pracy lub bezrobotnego kierowanego do pracy znajdują się na terenie obszaru zagrożonego marginalizacją.

Dofinansowanie przysługuje na utworzenie stanowiska pracy dla osoby:

  • poniżej 30 roku życia;
  • która ukończyła nie więcej niż 40 lat oraz:
    • pozostaje w związku małżeńskim lub wychowuje co najmniej jedno własne lub przysposobione małoletnie dziecko, lub
    • samotnie wychowuje co najmniej jedno własne lub przysposobione małoletnie dziecko;
  • sprawującej opiekę nad osobą zależną.

 

Środki przyznawane są na podstawie umowy zawartej ze starostą, zaś wysokość dofinansowania nie może przekraczać 2-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w dniu zawarcia umowy – za każdego skierowanego bezrobotnego.

Również w tym przypadku pracodawca jest zobowiązany do utrzymania zatrudnienia pracownika przez minimalnie 12 miesięcy – jeśli będzie zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy lub przez okres 18 miesięcy – jeżeli będzie zatrudniony na pół etatu. W innym przypadku może narazić się na konieczność zwrotu kwoty dofinansowania wraz z odsetkami.

 

Zmiany w świadczeniu aktywizacyjnym

Projekt różnicuje wysokość świadczenia aktywizacyjnego oraz wprowadza możliwość przyznania go dla osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy. Świadczenie aktywizacyjne będzie przysługiwać przez okres 12 miesięcy w wysokości:

1)  połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie – w przypadku zatrudnienia skierowanego bezrobotnego w pełnym wymiarze czasu pracy;

2)  jednej czwartej minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie – w przypadku zatrudnienia skierowanego bezrobotnego w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy.

Po upływie okresu przysługiwania świadczenia aktywizacyjnego pracodawca będzie musiał zatrudniać skierowanego bezrobotnego jeszcze przez okres 6 miesięcy. Zakończenie współpracy z pracownikiem przed upływem tego terminu będzie obligowało do zwrotu kosztów świadczenia wraz z odsetkami.

 

Planowana data wejścia w życie ustawy to 1 stycznia 2023 r.

 

Mając na uwadze, że regulacje są dopiero na etapie projektu, mogą one jeszcze ulec zmianie. Będziemy na bieżąco śledzić przebieg procesu legislacyjnego i informować o jego postępach.

 

Magdalena Soyta
Senior Associate | Adwokat | OW Legal
magdalena.soyta@olesinski.com

Milena Zalesińska
Senior Associate | Radca prawny | OW Legal
milena.zalesinska@olesinski.com

Magdalena Soyta

Senior Associate
Adwokat | OW Legal

magdalena.soyta@olesinski.com

Milena Zalesińska

Manager
Radca prawny | OW Legal

milena.zalesinska@olesinski.com