Projekt nowego rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2022-2027 może zaskakiwać. Województwa dolnośląskie i wielkopolskie utrzymają jednak dotychczasową intensywność pomocy publicznej na poziomie 25%. Zmiany i obniżenie progów intensywności w pierwszej kolejności do 20% a następnie do 15% dotkną jednak miasto Wrocław, miasto Poznań i podregion poznański.

Nowe rozporządzenie jest konsekwencją przyjęcia 19 kwietnia 2021 r. nowych Wytycznych Komisji Europejskiej w sprawie regionalnej pomocy inwestycyjnej.  Stosownie do Wytycznych, po ich opublikowaniu, Państwa Członkowskie powinny notyfikować Komisji Europejskiej nowe krajowe mapy pomocy regionalnej (zgodne z nowymi Wytycznymi), określające regiony kwalifikujące się do objęcia pomocą regionalną w latach 2022-2027, o których mowa w art. 107 ust. 3 lit. a) i c) TFUE.

Jak pisaliśmy już wcześniej, w skali całego kraju nowe Wytyczne (a co za tym idzie – i nowa mapa pomocy regionalnej, przewidziana w rozporządzeniu), są korzystniejsze dla Inwestorów w Polsce. Niemniej jednak część regionów czeka niekorzystna zmiana, która dotyczyć będzie wysokości dostępnego wsparcia, czy też rodzajów inwestycji, na które pomoc regionalna będzie mogła być przyznana.

Projekt krajowego rozporządzenia precyzuje i dostosowuje do warunków krajowych poszczególne założenia Wytycznych. W niektórych miejscach, korzystając z możliwości przewidzianych w Wytycznych, łagodzi też niekorzystne skutki nowej mapy pomocy dla inwestorów z województw dolnośląskiego, wielkopolskiego i mazowieckiego.

Zmiany na korzyść inwestorów

Zgodnie z projektem rozporządzenia zyskają inwestorzy lokalizujący swoje inwestycje w woj. małopolskim, śląskim, zachodniopomorskim, lubuskim, opolskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, świętokrzyskim i regionie Mazowieckim regionalnym. W tych województwach bazowa intensywność pomocy ulegnie zwiększeniu:

  • z 25% do 30% (woj. śląskie);
  • z 35% do 40 % (woj. małopolskie, zachodniopomorskie, lubuskie, opolskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, region Mazowiecki  regionalny);
  • z 35% do 50% (woj. świętokrzyskie, podregion siedlecki)

Nowa mapa pomocy regionalnej – kto straci?

Nowa regulacja zmieni natomiast na niekorzyść sytuację przedsiębiorców w regionie Warszawskim stołecznym, województwach dolnośląskim, wielkopolskim i pomorskim. I tak odpowiednio:

  • w regionie Warszawskim stołecznym (wyodrębnionym z woj. mazowieckiego) nie będzie już możliwe otrzymywanie pomocy w postaci zwolnienia z CIT. W projekcie przewidziano jednak pewne wyłączenia z powyższego zakazu. Pomoc będzie mogła być przyznana na obszarach należących do części gmin i powiatów tego regionu. Na ten moment nie jest jeszcze znana konkretna lista takich powiatów i miast – ich wyszczególnienie nastąpi dopiero w toku konsultacji projektu rozporządzenia. W takich powiatach i gminach intensywność pomocy zostanie zwiększona do 25%, a zasady będą podobne, jak w przypadku województw wielkopolskiego i dolnośląskiego);
  • w mieście Wrocław i w Poznaniu oraz w podregionie poznańskim intensywność pomocy publicznej zostanie ograniczona z 25% do 20% (w latach 2022-2024, a następnie w latach 2025-2027 do 15%);
  • co prawda nie zmieni się intensywność w województwach dolnośląskim i wielkopolskim (poza zmianą, o której mowa powyżej), ale obszary tych województw staną się w całości tzw. obszarem „c” co oznacza, że pomimo ograniczenia spadku intensywności tylko do niewielkiej części województwa, na całym jego obszarze pomoc publiczna będzie mogła być uzyskiwana tylko na inwestycje związane z rozpoczęciem nowej działalności (budowanie nowego zakładu, dywersyfikacja działalności na poziomie 4 cyfrowego kody NACE rev.2 lub nabycie zakładu);
  • w województwie pomorskim nastąpi zmniejszenie intensywności pomocy z 35% do 30%.

***

Aktualne pozostają znane już z poprzedniej mapy pomocy regionalnej preferencyjne wartości wsparcia dla sektora MŚP. Intensywność wsparcia, o której mowa powyżej należy więc w zależności od przypadku podwyższyć o: +10% w przypadku średnich przedsiębiorców i o +20% dla mikro- i małych przedsiębiorców.

Ponadto w Wytycznych oraz w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia wskazano również na dodatkową możliwość zwiększenia intensywności w regionach „a”, które zostaną objęte wsparciem Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji – w tych regionach możliwe będzie (po zatwierdzeniu przez Komisję Europejską) zwiększenie wysokości wsparcia o 10 punktów procentowych.

Harmonogram działań

Projekt nowego rozporządzenia znajduje się obecnie w fazie konsultacji i opiniowania – zainteresowane osoby mogą składać swoje uwagi i zastrzeżenia. Przyjęcie finalnej wersji dokumentu planowane jest wstępnie na III kwartał 2021 r.

Dla inwestorów rozpatrujących inwestycje w regionach, które stracą na wprowadzonych zmianach, to więc ostatni moment, by skorzystać ze zwolnienia z CIT na obecnych zasadach. Planując nowe zamierzenia inwestycyjne, warto zatem przeanalizować możliwość pozyskania wsparcia (np. w formie decyzji o wsparciu czy grantu w ramach wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki) jeszcze przed 31 grudnia 2021 roku.

W razie pytań – zachęcamy do kontaktu.

Magdalena Tyrakowska-Szymczak
Partner| Adwokat
magdalena.tyrakowska@olesinski.com

Anna Hadasik
Senior Associate | Radca prawny
anna.hadasik@olesinski.com