Przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze są zaliczane bez ograniczeń do źródła przychodów wymienionego w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT (tzw. najem prywatny). Tak wynika z uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego podjętej 24 maja b.r[1].

 

Dotychczasowa kwalifikacja organów podatkowych

Wyjątkiem od powyższej kwalifikacji pozostaje posiadanie składnika majątku, będącego przedmiotem tej umowy w mieniu związanym z wykonywaniem działalności gospodarczej. Tym samym, zdaniem NSA to fakt posiadania (lub nie) nieruchomości w majątku związanym z działalnością gospodarczą decyduje o tym, czy przychody z najmu zaliczane są do źródła przychodów z nią związanych, czy też do tzw. najmu prywatnego.

W ostatnim czasie organy podatkowe często kwalifikowały przychody uzyskiwane z najmu do źródła przychodów, którym jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Uznawały tak niezależnie od tego, czy podatnik taką działalność prowadzi – np. w sytuacji posiadania czterech lub pięciu nieruchomości przeznaczonych na najem. Przedmiotowa uchwała NSA jest zatem dobrą wiadomością dla podatników uzyskujących przychody z tzw. najmu prywatnego.

 

Kryteria przedmiotowe a przychód z najmu

Uchwała NSA została wydana na kanwie pytania zadanego przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców[2] w zakresie czynnika decydującego o kwalifikacji najmu do źródła przychodów.

Na podstawie uchwały NSA jesteśmy bowiem w stanie wywnioskować, że o kwalifikacji przychodu z najmu do danego źródła decydują kryteria przedmiotowe. Przychody osiągane na podstawie umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, czy innej umowy o podobnym charakterze, dotyczące składnika majątku niezwiązanego z działalnością gospodarczą (tzn. niewprowadzonego do składników majątku działalności gospodarczej) stanowią przychód z tytułu tzw. najmu prywatnego na podstawie wyżej wymienionego przepisu – nie są więc przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Przedmiotowa uchwała NSA powinna zatem ograniczyć spory osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej z organami podatkowymi, w zakresie kwalifikacji źródła przychodów uzyskiwanych z tytułu najmu.

Pełna treść uchwały: https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/6D9B8E83C1

 

Wojciech Niedźwiedzki
Senior Consultant | Doradca podatkowy
wojciech.niedzwiedzki@olesinski.com

Magdalena Kocyłowska
Consultant | Dział podatkowy
magdalena.kocylowska@olesinski.com

 


[1] sygn. akt II FPS 1/21

[2] wniosek nr WIP.2652.2020.KKB