Możliwe zmiany dla podatników i płatników CIT oraz PIT

...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

Do projektu nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw[1] dodano niedawno zmiany, które mogą być istotne dla podatników i płatników podatku CIT oraz PIT.

Zmiany zostały uwzględnione w sprawozdaniu Komisji Finansów Publicznych do wskazanego wyżej projektu i dotyczą m.in.:

  • przedłużenia terminu do złożenia zeznania rocznego CIT-8 za rok podatkowy, który zakończył się w okresie od 1 grudnia 2020 r. do 28 lutego 2021 r. oraz wpłaty podatku należnego z tytułu CIT – do 30 czerwca 2021 r.;
    *uwaga, na chwilę obecną nie jest przewidziane analogiczne odroczenie w stosunku do innych informacji/ deklaracji (ORD-U, IFT-2R, MDR-3), co do sporządzenia sprawozdania finansowego, jak i do odpowiednich obowiązków z zakresu PIT
  • przedłużenia ważności certyfikatów rezydencji za 2020 rok na okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, a także w okresie kolejnych dwóch miesięcy po ich odwołaniu – warunek uzyskania przez płatnika certyfikatu rezydencji od podatnika (stosownie do przepisów ustawy o PIT i CIT) uważa się za spełniony, kiedy płatnik posiada certyfikat rezydencji obejmujący 2019 lub 2020 rok oraz oświadczenie podatnika, że dane w nim zawarte są aktualne;
  • umorzenia z mocy prawa postępowań w sprawie nadania NSP schematom transgranicznym wszczętych przed 1 lipca 2020 r.;
  • niezwłocznego rozpatrzenia przez Szefa KAS zaległych informacji o schematach podatkowych – przekazanych do 28 lutego 2021 r.;

 

Jeśli przedstawione przez Komisję zmiany zostaną zaakceptowane, a ustawa zostanie przyjęta, wejdą one w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Pełny tekst sprawozdania komisji znajduje się tutaj.

Z zainteresowaniem śledzimy zmiany mogące mieć wpływ na obowiązki podatników i płatników – będziemy Państwa o nich na bieżąco informować.

 

Wojciech Niedźwiedzki
Senior Consultant | Doradca podatkowy
wojciech.niedzwiedzki@olesinski.com

Magdalena Kocyłowska
Consultant | Dział podatkowy
magdalena.kocylowska@olesinski.com

 


[1] http://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=860