Kwartalne deklaracje akcyzowe AKC-KZ i AKC-UAKZ już w listopadzie

W listopadzie po raz pierwszy trzeba złożyć nowe, kwartalne deklaracje akcyzowe AKC-KZ oraz AKC-UAKZ. Czego dotyczą, kto, kiedy i jak musi je składać?

 

Zmiany obowiązujące od 1 lipca 2021 r.

Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym[1] wprowadziła od 1 lipca 2021 r. obowiązek składania nowych deklaracji akcyzowych dotyczących:

  • obrotu krajowego wyrobami akcyzowymi zwolnionymi z akcyzy i objętymi stawką zerową (formularz AKC-KZ),
  • nabyć wewnątrzwspólnotowych wyrobów akcyzowych objętych stawką zerową (formularz AKC-UAKZ).

 

Deklaracja AKC-KZ

Wyroby akcyzowe objęte obowiązkiem sprawozdawczym w postaci składania deklaracji kwartalnych to wyroby:

  • podlegające zwolnieniu od akcyzy, z wyjątkiem zwolnień częściowych lub zwolnień realizowanych przez zwrot akcyzy, lub zwolnień ubytków wyrobów akcyzowych, lub całkowitego zniszczenia wyrobów akcyzowych,
  • wymienione w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym, opodatkowane zerową stawką akcyzy.

 

Do składania deklaracji zobowiązani są podatnicy, którzy nie musieli tego robić przed 1 lipca 2021 r.,  w tym podmioty zużywające wyroby akcyzowe w prowadzonej działalności. Nowy obowiązek nie dotyczy osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, które dokonują czynności podlegających opodatkowaniu w zakresie wyrobów akcyzowych objętych zerową stawką akcyzy lub objętych zwolnieniem od akcyzy.

 

Deklaracje na formularzu AKC-KZ należy składać do 25. dnia drugiego miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy. Pierwsze deklaracje kwartalne powinny więc zostać złożone za III kwartał 2021 r., tj. do 25 listopada 2021 r.

 

Według opublikowanego wzoru formularza AKC-KZ[2], zakres wymaganych danych, które należy podać w deklaracji kwartalnej obejmuje nie tylko nazwę, kod CN czy ilość wyrobów akcyzowych, ale również:

  • stawkę podatku akcyzowego, jaka miałaby zastosowanie w przypadku niespełnienia warunków uprawniających do zwolnienia lub do zastosowania zerowej stawki podatku akcyzowego,
  • kwotę podatku akcyzowego, który przypadałby do zapłaty w przypadku niespełnienia warunków uprawniających do zwolnienia lub do zastosowania zerowej stawki podatku akcyzowego,
  • rodzaj preferencji (zwolnienie lub stawka 0).

 

Deklaracja AKC-UAKZ

Wewnątrzwspólnotowe nabycie wyrobów akcyzowych podlegające kwartalnemu raportowaniu[3] dotyczy wyłącznie wyrobów akcyzowych:

  • wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym,
  • nabywanych wewnątrzwspólnotowo na potrzeby wykonywanej na terytorium kraju działalności gospodarczej i
  • opodatkowanych na terytorium kraju zerową stawką akcyzy.

 

Deklaracje na formularzu AKC-UAKZ należy składać do 10. dnia przypadającego w drugim miesiącu po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy. Pierwsze deklaracje kwartalne powinny więc zostać złożone za III kwartał 2021 r., tj. do 10 listopada 2021 r.

 

Zgodnie z opublikowanym wzorem formularza AKC-UAKZ[4] w deklaracji należy wskazać nazwę, kod CN, ilość wyrobów akcyzowych wraz ze stawką akcyzy i podatkiem akcyzowym, jaki byłby należny w przypadku niespełnienia warunków uprawniających do zastosowania zerowej stawki.

 

Deklaracje przedsiębiorców tylko przez PUESC

Od 1 lipca 2021 r. podatnicy prowadzący działalność gospodarczą składają deklaracje akcyzowe wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez portal PUESC.

 

Elektroniczne formularze AKC-KZ i AKC-UAKZ są już dostępne na portalu PUESC. Warto zatem rozpocząć gromadzenie wszystkich informacji niezbędnych do złożenia nowych deklaracji w terminie.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości w zakresie nowych obowiązków związanych ze składaniem kwartalnych deklaracji akcyzowych zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami.

 

 

Joanna Skibicka-Mroczyńska
Senior Consultant | Doradca podatkowy
joanna.skibicka-mroczyńska@olesinski.com

Małgorzata Tchórzewska
Consultant | Dział podatkowy
malgorzata.tchorzewska@olesinski.com

 

[1] Nowelizacja z 30 marca 2021 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 694)

[2] Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 24 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy, Dz. U. z 2021 r. poz. 1175

[3] Na podstawie obowiązującego od początku lipca tego roku art. 78 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku akcyzowym

[4] Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie wzorów deklaracji uproszczonych w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych, Dz. U. z 2021 r. poz. 1089

Joanna Skibicka-Mroczyńska

Manager
Doradca podatkowy | OW Tax

joanna.skibicka-mroczynska@olesinski.com

Małgorzata Tchórzewska

Senior Consultant
Doradca podatkowy | OW Tax

malgorzata.tchorzewska@olesinski.com