Krok bliżej do nowoczesnej energetyki? Zmiany w Prawie energetycznym

Ministerstwo Klimatu pracuje aktualnie nad obszernymi zmianami do Prawa energetycznego, które – jeśli zostaną ostatecznie wprowadzone – mogą istotnie zmienić funkcjonowanie rynku energii, dostosowując go do aktualnego zapotrzebowania. Nowelizacja dotyczy takich obszarów jak magazynowanie energii, inteligentne opomiarowanie, elektromobilność czy koncesjonowanie działalności przedsiębiorstw energetycznych.

Ministerstwo Klimatu proponuje w szczególności:

 • systemowe uregulowanie zasad tworzenia i funkcjonowania magazynów energii – poprzez ujednolicenie obecnych przepisów oraz usunięcie istniejących barier prawnych, „blokujących” rozwój magazynów energii. Propozycje mają w szczególności obejmować:
  • wyłączenie magazynów spod obowiązku uzyskiwania taryf,
  • określenie wymagań dla koncesjonowania / rejestracji magazynów,
  • określenie wymogów przyłączenia magazynu do sieci i warunków współpracy z tą siecią,
  • określenie zasad rozliczania energii pobranej z sieci na potrzeby magazynowania czy
  • uregulowanie zasad funkcjonowania magazynu w ramach instalacji OZE;
 • wdrożenie systemu inteligentnego opomiarowania – pozwalającego na bieżące monitorowanie podaży i popytu na rynku dostaw energii, a w konsekwencji na odpowiednie zarządzanie tym rynkiem. Ma to przynieść korzyści po stronie podażowej (np. sprzedawcom energii), jak i popytowej (konsumentom). Nowelizacja ma w szczególności obejmować:
  • zdefiniowanie elementów składających się na system inteligentnego opomiarowania,
  • centralizację wymiany danych pomiarowych,
  • instalację liczników zdalnego odczytu (u co najmniej 80% odbiorców końcowych do dnia 31 grudnia 2028 r.) czy
  • zasady przetwarzania danych pomiarowych (stanowiących dane osobowe);
 • umożliwienie rekuperacji energii elektrycznej zwracanej do sieci w następstwie hamowania pojazdów – przy czym obecnie propozycja dotyczy pojazdów kolejowych, tramwajów oraz trolejbusów;
 • przyznanie Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki prawa do cofnięcia koncesji przedsiębiorstwu energetycznemu, jeśli w uprzednio wydanej przez Prezesa UOKiK decyzji zostanie stwierdzone stosowanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów przez dane przedsiębiorstwo.

 

Zmiany w Prawie energetycznym są niewątpliwie potrzebne (szczególnie w zakresie magazynowania energii, które stanowi podstawę nowoczesnej energetyki), stąd należy oczekiwać, że projekt nowelizacji przejdzie wkrótce do dalszego etapu legislacyjnego. Pomimo rozbudowanych założeń, o słuszności wprowadzanych zmian przekonamy się w praktyce.

Jeśli potrzebują Państwo dodatkowych informacji w zakresie Prawa energetycznego i proponowanych zmian, zachęcamy do kontaktu.

Jacek Karp

Counsel
Radca prawny | OW Legal

jacek.karp@olesinski.com