Koniec z tajemnicą płacową – unijna dyrektywa została przyjęta

...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

Polska ma dokładnie 2 lata na implementację przyjętej 17 maja 2023 r. unijnej Dyrektywy w sprawie równości wynagrodzeń dla kobiet i mężczyzn[1]. Konieczne będzie dostosowanie krajowych przepisów do wyznaczonych standardów.

 

Co zakłada Dyrektywa?

Celem unijnych regulacji jest wyeliminowanie dyskryminacji ze względu na płeć w zakresie ustalania zasad wynagradzania, poprzez zapewnienie przejrzystości wynagrodzeń kobiet i mężczyzn oraz zagwarantowanie faktycznego prawa do równego wynagrodzenia za taką samą pracę lub pracę o takiej samej wartości.

Główne założenia Dyrektywy:

  • zagwarantowanie kandydatom do pracy prawa do otrzymania od przyszłego pracodawcy informacji o początkowym poziomie wynagrodzenia lub przedziale wynagrodzenia przewidzianego w odniesieniu do danego stanowiska, opartego na obiektywnych i neutralnych pod względem płci kryteriach;
  • zapewnienie pracownikom łatwego dostępu do opisu kryteriów określających poziom wynagrodzenia i rozwój kariery zawodowej – w oparciu o kryteria neutralne pod względem płci;
  • zapewnienie pracownikom łatwego dostępu do dotyczących ich indywidualnego poziomu wynagrodzenia oraz średniego poziomu wynagrodzenia, w podziale na płeć i w odniesieniu do kategorii pracowników wykonujących taką samą pracę, jak oni lub pracę o takiej samej wartości, jak ich praca;
  • nałożenie na pracodawców (zatrudniających co najmniej 250 pracowników) obowiązku upubliczniania sprawozdania w zakresie różnic w wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn oraz jego mediany w ujęciu rocznym;
  • zagwarantowanie pracownikom dochodzącym roszczeń w związku z dyskryminacją płacową ze względu na płeć odpowiedniej ochrony prawnej oraz prawa do rekompensaty.

 

Kogo obejmą nowe regulacje?

Standardy wyznaczone przez Dyrektywę obejmą pracodawców w sektorze publicznym i prywatnym – bez względu na skalę zatrudnienia. Dotyczyć będą wszystkich pracowników związanych umową o pracę lub pozostających w innym stosunku pracy określonym przez prawo krajowe.

 

[1] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie wzmocnienia stosowania zasady równości wynagrodzeń dla mężczyzn i kobiet za taką samą pracę lub pracę o takiej samej wartości za pośrednictwem mechanizmów przejrzystości wynagrodzeń oraz mechanizmów egzekwowania.