Kolejna tura wsparcia dla branż energochłonnych być może już w sierpniu

Rząd przyjął kolejny program wsparcia dla tzw. przedsiębiorców energochłonnych w związku z trwającym kryzysem energetycznym. Planowo nabór do programu ma ruszyć jeszcze w sierpniu, po uzyskaniu notyfikacji Komisji Europejskiej. W przeciwieństwie do poprzedniego programu, tym razem wsparcie ma objąć znacznie szerszy krąg przedsiębiorców –  według rządowych wyliczeń może to być ok. 3000 firm. Kto i w jakiej wysokości będzie mógł ubiegać się o wsparcie?

 

Sektory uprawnione do wsparcia

Przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o pomoc podstawową (dwa nabory osobno za każde półrocze 2023 r.) lub zwiększoną (jeden nabór).

Pomoc podstawowa dotyczy przedsiębiorców prowadzących przeważającą działalność gospodarczą w sekcji B (górnictwo i wydobywanie) lub C (przetwórstwo przemysłowej) Polskiej Klasyfikacji Działalności.

Pomoc zwiększona dotyczy przedsiębiorców prowadzących przeważającą działalność w ramach branż szczególnie narażonych na utratę konkurencyjności (lista dostępna tutaj).

Samą działalność przeważającą rozumie się jako uzyskanie co najmniej 50% przychodu z danego rodzaju przedsięwzięć (branże wskazane powyżej) w ostatnim zamkniętym roku obrotowym.

 

Warunki uzyskania wsparcia

Oprócz spełnienia kryterium prowadzenia działalności przeważającej w ramach którejś z wymienionych branż, dodatkowo konieczne jest spełnienie szeregu innych warunków, m.in.:

  • posiadanie statusu przedsiębiorcy energochłonnego, tj. takiego, którego łączne koszty energii elektrycznej i gazu ziemnego w 2021 r. wyniosły nie mniej niż 3% wartości produkcji sprzedanej;
  • brak zaległości składkowych / podatkowych;
  • prowadzenie działalności w 2021 r. oraz w 2023 r. (pewne różnice dotyczą pomocy podstawowej i zwiększonej);
  • brak objęcia sankcjami nałożonymi w związku z agresją Rosji na Ukrainę;
  • w przypadku pomocy zwiększonej – odnotowanie w 2023 r. ujemnego wyniku finansowego EBITDA lub spadku tego wskaźnika o 40% względem 2021 r. oraz przedstawienie do końca I kwartału 2024 r. przez wnioskodawcę planu zwiększenia efektywności energetycznej, którego koszty realizacji wyniosą co najmniej 30% otrzymanej pomocy.

Ponadto na etapie wnioskowania konieczne będzie przedłożenie dokumentów uzasadniających dokonane przez przedsiębiorcę wyliczenia, w tym raportu niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej.

 

Wysokość wsparcia

W ramach programu będzie można uzyskać maksymalnie środki w wysokości:

  • Dla pomocy podstawowej – 50% kosztów kwalifikowanych do 4 mln EUR
  • Dla pomocy zwiększonej – 80% kosztów kwalifikowanych do 40 mln EUR

Dla obu rodzajów wsparcia limity dotyczą łącznie wszystkich podmiotów powiązanych w Polsce. W przypadku skorzystania z dofinansowania również w ramach poprzedniego programu pomocowego dla branż energochłonnych, dla pomocy podstawowej ww. limit 4 mln EUR liczy się łącznie z poprzednią dotacją, a dla zwiększonej – limit wynosi maksymalnie 100 mln EUR w ramach obu programów.

Budżet programu wynosi 5,5 mld PLN, a wypłata środków ma nastąpić w ciągu 2 miesięcy od dnia rozpoczęcia naboru.

 

Co zrobić, aby uzyskać wsparcie?

Zgodnie z zapowiedziami przedsiębiorcy będą mieli jedynie 14 dni na złożenie wniosku o wsparcie od uruchomienia naboru.  Biorąc pod uwagę powyższy krótki termin oraz konieczność przygotowania niezbędnych wyliczeń oraz załączników do wniosku (w tym raport biegłego rewidenta), rekomendujemy już teraz podjęcie analizy w zakresie spełniania warunków programu.

W przypadku zainteresowania uzyskaniem wsparcia w zakresie pomocy w ramach powyższego programu zachęcamy do kontaktu.

Jacek Karp

Counsel
Radca prawny | OW Legal

jacek.karp@olesinski.com

Patryk Ścibak

Junior Associate
OW Legal

patryk.scibak@olesinski.com